Ústav územního rozvoje a krajinářská architektura

Tisk

Většina z nás, autorizovaných krajinářských architektů, musí alespoň rámcově ovládat základní pojmy, postupy a procesy územního plánování a stavebního řádu, protože na jejich znalosti je naše činnost závislá. Snad až na méně náročné soukromě zahrady a jiné úpravy podobného charakteru. Přesto mnozí z nás nevědí, že jak současný stavební zákon, tak i s ním související vyhlášky částečně vznikají na Ústavu územního rozvoje v Brně, organizační složce státu zřízené Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kromě přípravy aktuálních analýz a podkladů pro toto ministerstvo souvisejících s územním plánováním, regionální a bytovou politikou, územním rozvojem regionů a obcí ČR a cestovním ruchem, je výsledkem jeho činnosti řada praktických a užitečných metodických pomůcek, brožur a letáků široce použitelných jak pro státní správu a samosprávu, tak i pro projekční organizace v daných oborech působící, tedy i pro krajinářské architekty.

Zveme Vás tedy na prohlídku stránek www.uur.cz , jakož i na návštěvu této instituce jako takové...

Základní údaje, aneb o ústavu obecně

Ústav územního rozvoje (dále též ÚÚR) byl založen v září roku 1994. Sídlí na Jakubském náměstí 3 v historickém jádru Brna, ve třetím až šestém patře výrazně členité nárožní budovy ve stylu pozdní německé secese od architekta Adolfa Bachera a fasádou Maxima Montera, autora mnoha jiných význačných fasád z počátku 20. století v brněnském centru. Ústav má v současnosti 39 zaměstnanců. Až do svého vzniku užíval tyto prostory dnes již zrušený Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), který je zejména starším ročníkům architektů znám svou čilou vydavatelskou činností metodických pomůcek a zejména gigantickým, graficky velmi instruktivně zpracovaným dílem „Zásady a pravidla územního plánování" z první poloviny osmdesátých let, které je do velké míry použitelné dodnes. Na jeho činnost ÚÚR do jisté míry navázal, i když výstavbě a architektuře se dnes věnuje jen zcela okrajově. O to více spočívá těžiště jeho činnosti v územním plánování, územním rozvoji a dalších, výše uvedených činnostech.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.

Práci ústavu lze podle charakteru rozdělit na:

· Stálé činnosti

· Tematické úkoly

· Publikační činnost

V dalším textu bude činnost ústavu dále rozebrána s ohledem na její význam a možnosti využití odbornou veřejností, zejména krajinářskými architekty.

Ústav územního rozvoje a odborná veřejnost

Knihovna

Odborná knihovna ústavu (na úvodní internetové stránce ústavu ji najdeme pod odkazem Publikační činnost a knihovna) slouží pro potřebu zaměstnanců i odborné veřejnosti a obsahuje cca 12 000 knižních titulů ve výše uvedených oborech a to jak pravidelně doplňovaných novinek, tak i starších. Kromě toho odebírá 45 domácích a 25 zahraničních periodik. Z hlediska našeho oboru jsou nejzajímavější německý „Garten und Landschaft" a britský „Green places", nicméně zajímavé články najdeme i v dalších urbanisticky zaměřených časopisech. Knihovna funguje každý pracovní den od 9 do 12 a ve středu i od 14 do 16. Informace o přírůstcích knihovny jsou pravidelnou přílohou časopisu „Urbanismus a územní rozvoj". Velkou předností knihovny je možnost dálkového vyhledávání v databázích podle hesel, autorů, názvů publikací, časopisů i klíčových slov. Můžeme si tedy publikace dle svého zájmu vybrat, objednávku zaslat a pak již jen osobně vyzvednout.

Principy a pravidla územního plánování

Tato průběžně aktualizovaná internetová publikace volně navazuje na epochální dílo Výzkumného ústavu výstavby a architektury z první poloviny osmdesátých let „Zásady a pravidla územního plánování". Jde o komplexní dílo mapující širokou oblast územního plánování včetně navazujících disciplín určené zejména orgánům obcí, krajů, projektantům a dalším uživatelům, jež mají s územním plánováním co do činění.

V současnosti obsahuje tato odborná pomůcka následující problémové okruhy:

A. Principy udržitelného rozvoje území

B. Koncepce územního rozvoje ČR

V tomto problémovém okruhu se naší profese týkají nejvíce kapitoly rozvádějící trendy územního rozvoje měst a krajiny včetně související legislativy.

C. Funkční složky

Upozorňuji zejména na kapitoly C.5. Zeleň a C.6. Rekreace, které rozebírají současné trendy a problémy v oboru a přinášejí jejich možná řešení.

D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby, účast veřejnosti v procesu územního plánování, související metodické pokyny

E. Pojmy

Problémové okruhy A a B tvoří teoretický předstupeň kapitolám C a D, které obecné urbanistické principy a zásady konkretizují do praktických postupů.

Publikační činnost

Jedná se nejčastěji o výstupy z odborných úkolů. Jde zejména o různé odborné publikace, metodické příručky, informační materiály a katalogy zpracovávané za účelem informace a osvěty státní správy a samosprávy. Nalezneme je na stránkách ústavu pod odkazem „Publikační činnost uspořádané podle roku vydání.

Z aktuálně vydaných v roce 2011 lze zmínit např. šestnáctistránkový leták „Ochrana před povodněmi v územním plánování" Jde o třetí aktualizované vydání informačního materiálu, který přináší základní informace o problematice ochrany před povodněmi ve vztahu k územnímu plánování. Všechna tři vydání navazují na následující legislativní změny po povodních v roce 2002. V roce 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon, vládou byl v roce 2007 schválen Plán hlavních povodí České republiky a v roce 2009 celostátní dokument územního plánování Politika územního rozvoje ČR 2008. Dále byl v roce 2010 novelizován významně vodní zákon (tzv. velká novela). Pro nás zvlášť významná je zde kapitola 5.2. Další opatření věnovaná opatřením v krajině, které mají být součástí koncepce uspořádání krajiny a úloze pozemkových úprav, na jejichž tvorbě se rovněž mnozí z nás podílí.

S krajinou v územních plánech a pozemkových úpravách souvisí rovněž metodická příručka „Koordinace územních plánů a pozemkových úprav" zpracovaná ve spolupráci s odborníky z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v roce 2010. Cílem příručky je seznámit zainteresované odborníky z oborů pozemkových úprav a územního plánování s procesy a postupy tvorby důležitých dokumentů, řešících problematiku nezastavěného území (volné krajiny), a zejména vymezit možnosti vzájemné spolupráce, které v současné době nejsou zcela vyjasněny a mnohdy se i překrývají. Příručka je určena odborníkům „opačné profese", aby se srozumitelným způsobem seznámili s praktickými záležitostmi pořizování územních plánů a procesu pozemkových úprav.

Z roku 2008 jistě za zmínku stojí Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. Jde o velmi žádaný a potřebný metodický pokyn, který po výkladu pojmů a základní problematiky energie z obnovitelných zdrojů srovnává legislativu v oblasti energetiky včetně státní energetické koncepce, státních a evropských programů podpory s předpisy pro umisťování těchto staveb a zařízení do území, zejména nezastavěného včetně možného vlivu na krajinný ráz.

Na venkovskou a krajinnou zeleň je orientována publikace „Nové stavby pro venkov", rovněž z roku 2008. Zabývá se prostorově estetickou stránkou umělého a přírodního prostředí vesnice a jejího širšího okolí. Dotýká se nové výstavby na vesnici a jejich problémů ve vztahu na současné požadavky z hlediska zásad a doporučení venkovské zástavby, úpravy veřejných prostranství, zkvalitňování občanské vybavenosti a technické infrastruktury, ochrany a obnovy kulturní krajiny apod. Obsahuje mnoho fotografických a grafických ilustrací.

Zejména starostům a zastupitelům měst a obcí je určen aktualizovaný osmistránkový leták „Obec a územní plánování" z roku 2008. Poskytuje základní údaje ze stavebního zákona, o územním plánování, postavení obcí v územním plánování, územním plánu, vymezení zastavěného území, územně plánovacích podkladech (územně analytické podklady, územní studie) a o rozhodování v území - regulační plán, územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva). Prostudování tohoto letáku může tak mnoha obcím pomoci prosadit zajímavé záměry v jejich správním území, ale dnes spíše daleko častěji zabránit nežádoucím investicím.

Velmi výstižně a instruktivně je zpracován devítistránkový leták „Občan a územní plánování" z roku 2009, určený opravdu pro nejširší veřejnost. Názorně vysvětluje o co se má občan při pořizování územního plánu ve své obci zajímat, kterak se v něm orientovat, jaké jsou jeho práva a povinnosti.

Některé dříve vydané příručky vychází pravidelně formou dodatků nebo jsou aktualizovány. Týká se to zejména díla „Limity využití území", nezbytné pomůcky pro všechny účastníky územně plánovacích procesů, která usnadňuje orientaci v mnoha obecně závazných předpisech různý způsobem regulujících využívání území. Zohledňuje zejména dopady nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i správního řádu, platného od 1. 1. 2006. Jejich aktualizace probíhá dvakrát ročně, poslední je ze srpna 2011.

Další nezbytnou pomůckou v procesu územního plánování i územního rozhodování je publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování", která podobně jako „Limity..." je dvakrát ročně aktualizována. Každá kapitola je rozdělena na tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou pro jednotlivé obory působnosti (ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ochrana vod atd.) přiřazeny příslušné dotčené orgány a dále pak právní předpisy (s uvedením typu správního úkonu - stanovisko v případě územně plánovací dokumentace a závazné stanovisko pro potřeby správních řízení v případě vydávání územních rozhodnutí. Tato stanoviska a závazná stanoviska uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle stavebního zákona. Textová část doplňuje údaje v tabulce o přesnou citaci jednotlivých paragrafů souvisejících zákonů a vyhlášek. Publikace by měla napomoci příslušným subjektům pohotově se orientovat ve značně různorodém, strukturovaném a vnitřně složitém systému působností a pravomocí četných dotčených orgánů v procesech územního plánování, jakož i v systému jejich vztahů s orgány územního plánování a stavebními úřady.

Většinu publikací lze v ústavu zakoupit a všechny jsou rovněž na internetových stránkách ÚÚR uloženy ve formátu pdf s možností stažení zdarma.

Časopis „Urbanismus a územní rozvoj"

Vydávání tohoto časopisu patří k dalším stálým činnostem ústavu. V jeho zdech sídlí i redakce. Časopis vychází šestkrát ročně, v roce 2011 již jako 14. ročník. Je odborným periodikem určeným pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch. Je dokonce jediným odborným periodikem v České republice zaměřeným na problematiku územního plánování. Je vydáván Ústavem územního rozvoje od roku 1998. Jeho ISSN je 1212-0855.

Časopis je obvykle dělen na tři rubriky. Zásadní koncepční články obsahuje rubrika hlavní. Diskusní a polemické články na různá urbanistická, ale občas i krajinářská témata (naposledy o barokních alejích v č. 6/2010) jsou zahrnuty v Názorech a diskusi. V poslední rubrice aktuality a informace nalezneme nejčastěji reportáže z různých odborných konferencí a seminářů. Kupříkladu ve zmíněném čísle bylo možno získat ucelený přehled o průběhu a programu říjnové konference k 10. výročí Evropské úmluvy o krajině ve Florencii.

Od roku 2006 je recenzovaným periodikem v rubrice Názory a diskuse, a to pro vybrané články splňující vědecká a odborná kritéria. Časopis byl v červnu 2008 zařazen Radou pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Cennou součástí časopisu jsou rovněž tři pravidelné přílohy:

Pořizovatelská praxe - Obsahuje informace o nově vydaných právních předpisech, jakož i vybraná rozhodnutí soudů týkajících se územního plánování a rozvoje

Stavebně-správní praxe - Vedle seznamu nových souvisejících předpisů článků a publikací obsahuje zejména odpovědi a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ČR na nejrůznější dotazy z praxe.

Výběr z databáze knihovny ÚÚR - Nejzajímavější přírůstky a novinky knih a časopisových článků včetně zahraničních.

Obsah jednotlivých čísel se aktuálně zveřejňuje na webových stránkách ÚÚR a plný obsah čísel se uveřejňuje až s půlročním zpožděním.

Portál územního plánování

Portál známý jistě mnohým z Vás, kdož jste potřebovali nahlédnout do platné územně plánovací dokumentace kterékoliv obce, která má územní plán pořízen či do ÚPD některého z krajů (Zásady územního rozvoje), případně do celostátního dokumentu Politiky územního rozvoje, případně získat kontakty na některé subjekty územního plánování, Portál byl uveden do provozu v roce 2004. Naleznete zde dle možností otevřený a průběžně aktualizovaný systém odkazů na relevantní obecné i oborové informace o konkrétních územích v oblasti územního plánování a územního rozvoje, jež vyplývají zejména z činností ÚÚR, MMR ČR a ostatních orgánů veřejné správy a odborných institucí. Je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost.

Slovník územního plánování

Protože termíny v oboru územního plánování přece jen, zvláště v novém stavebním zákoně doznávají určitých změn, jak co do obsahu, tak i co do sortimentu (některé se již neužívají, ale přibily mnohé jiné) je tu k dispozici Slovník územního plánování - otevřený, průběžně aktualizovaný katalog termínů územního plánování včetně jejich definic.

Konzultační středisko pro státní správu a samosprávu

Na stránkách ÚÚR je nalezneme pod odkazem „Územní plánování a stavební řád". Ke stálým činnostem ústavu, které jsou odborné veřejností nejvíce známy je „Konzultační středisko pro státní správu a samosprávu" v oborech územního plánování a stavebního řádu. Krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům poskytuje odbornou i metodickou pomoc formou telefonických, ale nejčastěji písemných odpovědí na položené dotazy. Jde o odborné názory, nikoli výklady předpisů, k nimž jsou kompetentní soudy. Písemné odpovědi nejsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám, u nichž je často nezbytné znát blíže konkrétní podmínky dotazu a které by se tedy měly se svými záležitostmi obracet na místně a věcně příslušné stavební úřady. Nicméně úřadům i široké veřejnosti slouží na stránkách konzultačního střediska „stanoviska, metodické návody a doporučení ÚÚR", respektive samostatný odkaz na stránkách ÚÚR „Stanoviska a metodiky". Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy najdeme v rubrice „1000 otázek".

Další formou odborné pomoci především úřadům územního plánování a stavebním úřadům jsou semináře zaměřené vždy na vybrané aktuální problémy územně plánovací a stavební praxe organizované každoročně, převážně na podzim v některém z krajů. Jejich výstupy a závěry nalezneme v rubrice „Semináře".

Poučná je rovněž rubrika „Judikatura" s anotacemi a odkazy na plné znění soudních výroků týkajících se dané problematiky.

Ostatní zajímavé odkazy na internetových stránkách ÚÚR na jeho další činnosti

Regionální politika

Kromě důležitých informací o obcích s rozšířenou působností nalezneme v této rubrice především průběžně aktualizovanou databázi všech mikroregionů ČR se jejich základními údaji ve formě pasportu a odkazy na jejich stránky a rozvojové dokumenty, mají-li je zpracovány. Naleznete zde i Metodiku pro zpracování rozvojových dokumentů mikroregionů. Tato metodika, ač připomínkována zástupci krajů, není závazná a slouží spíše jako metodické doporučení.

Cestovní ruch

Z výstupů různých úkolů, které ÚÚR řeší považuji pro krajinářské architekty nejvýznamnější „Potenciál cestovního ruchu". Nalezneme zde všestranné hodnocení přírodního i kulturního potenciálu cestovního ruchu z mnoha různých hledisek pro území obvodů všech obcí s rozšířenou působností a na požádání dokonce každou obec.

Bytová politika a regenerace sídel

Rubrika obsahuje výstupy z úkolů monitorujících komunální bydlení, programy podpor bydlení a Program regenerace panelových sídlišť. Zdařilé příklady včetně ploch zeleně jsou shrnuty ve stejnojmenném Katalogu příkladů za rok 2004 vydaném roku 2005 (viz odkaz Publikační činnost).

Mezinárodní spolupráce

Jedná se převážně o účast ústavu v mnoha mezinárodních vědeckých sítích, iniciativách a projektech týkajících se prostorového (územního) plánování a rozvoje nebo bydlení. Pro zájemce tato stránka poskytuje dosti komplexní informace.

Závěr

Z uvedeného je patrné, že Ústav územního rozvoje, ač je organizací zřízenou Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a tedy slouží zejména potřebám souvisejícím s činností tohoto odboru, lze v jím poskytovaných službách, datech a informacích nalézt mnoho užitečného pro široké spektrum oborů příbuzných, včetně krajinářské architektury. Navštivte tedy naše stránky, naši knihovnu a prostřednictvím obcí naše konzultační středisko a věřím, že naleznete to, co jste jinde třeba dosud marně hledali....

Igor Kyselka