Přírodě blízké metody péče o dřeviny – úvaha o praxi, Luděk Hojný

Tisk

Stojím proti komplexu tří chátrajících budov bývalého selského dvora, který dnes již připomíná spíše rozvaliny starého hradu. Představuju si život, který toto místo dávalo svým obyvatelům, starý sad, pastviny, pole. U domu sloužícího jako hlavní hospodářská budova stojí pět vzrostlých jasanů. Na ten největší z nich vylezu a přemýšlím...

Snažím se zhodnotit situaci alespoň trochu pozitivně – jsou tu stromy, staré stromy, které budou základem nového života pro toto místo. Snažím se uvědomovat si vztah a posloupnost vývoje člověka, který na tomto místě dříve žil, a stromů, které tu rostou. Domy spadly, stromy rostou – co bylo impulzem pro výsadbu dnes již stoletých jasanů? Jak se budou vyvíjet dál? Jak toto místo vypadalo při jejich výsadbě? Pomalu se tak dostávám k tomu, co mě živí – arboristice. Možná je to něco víc než jen dobře uříznutá větev…

Od doby, kdy jsem seděl větvi zmíněného jasanu, uplynulo již několik let. Obor péče o dřeviny se posunul mílovými kroky dopředu. Stále je tu mnoho nového, něco, o čem máme jakési povědomí, s kterým tuto práci děláme a které nedokážeme přesně definovat. Je to pestrost, která vyplývá z podstaty našeho oboru.

Technika i typy řezů jsou poměrně dobře propracovanou částí naší práce – řekl bych, je to náš denní chléb. Možná už trochu méně si uvědomujeme jednotlivé souvislosti mezi stromem a jeho okolím – vývin jedince ve vztahu k dalším druhům organismů a vývoj celých společenstev dřevin a k nim vázaným ekosystémům. Biodiverzita (biologická rozmanitost) je přímou součástí arboristiky a tak jako ji vnímáme, tak s ní i pracujeme. Dáváme možnost vyniknout přirozenému tvaru koruny konkrétního druhu ošetřované dřeviny. Stabilizujeme stávající koruny stromů s perspektivou prodloužení životnosti a stability stromu. Řez provádíme v místě, které biologicky zajistí úspěšnou regeneraci vzniklé rány. Používáme tedy biologické principy péče o dřeviny, které vycházejí z našeho současného poznání fyziologie jednotlivých druhů dřevin. Zdá se tedy, že vše vychází z našeho poměrně blízkého poznání metod, které už někdo (příroda) někdy definoval.

Přírodě blízké metody péče o dřeviny (PBM) jsou v současnosti vnímány větší částí odborné veřejnosti jako něco zcela konkrétního, týkajícího se určité skupiny památných a starých stromů. Výklad vlastního zásahu na konkrétním stromě je vnímán naopak velmi nejednoznačně. Zásadní význam je přikládán především provozní bezpečnosti v okolí stromu. U techniky řezu takovéhoto stromu jsme trochu na vážkách a u způsobu provedení odpovídajícího zásahu, který by měl pozitivní dopad na ekosystém stromu i okolí, již zcela tápeme.

Někdy v polovině srpna jsem měl možnost věnovat se pozorování stromů rostoucích mimo les na území správy CHKO Broumovsko, kde jsem chtěl objevit, pozorovat a vyfotit některé vzrostlé stromy, které nebyly v minulosti podrobeny zásahu člověka. Výsledkem bylo zjištění, že nalézt takový strom není vůbec snadná záležitost. Moje otázka zní – jak můžu vědět, že jsem u starého stromu postupoval přírodě blízkým způsobem ošetření, když v podstatě nevím, jak by byla utvářena koruna bez zásahu člověka? U nemnoha stromů, které jsem měl možnost pozorovat, bylo poměrně velké množství neaktivní dřevní hmoty jak v koruně, tak i v okolí stromu – nikde žádný štěpkovač…

Domnívám se, že v dané problematice je ještě mnoho neznámých. Snad se nám podaří hospodařit na stromech svěřených do naší péče lépe nežli na některých budovách, které dříve udávaly ráz této krajiny a byly plné života. Tak jako stromy dokážou být živými organismy nejenom tím, že žijí...

Rád bych touto cestou požádal všechny zájemce o názory a příspěvky do diskuze, případně zkušenosti z praxe. Kontaktujte prosím Ing. Andreu Szórádovou na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Přírodě blízké metody ošetření dřevin jsou poměrně obsáhlou kapitolou péče o stromy a keře. Pro vytvoření konkrétnějšího názoru na danou problematiku byl vypracován za podpory MŽP České republiky projekt, jehož koordinací je pověřena společnost Safetrees. Svými názory a příspěvky pomůžete hledat a snad i najít cestu...