V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 03/2011 ENTENTE FLORALE EUROPE CZ

ENTENTE FLORALE EUROPE CZ

Tisk

Pohled člena mezinárodní poroty na reprezentaci České republiky v soutěži

Česká republika je již téměř deset let prostřednictvím nominovaných měst a vesnic zapojena do evropské soutěže Entente Florale Europe a za tu dobu se stala zkušeným reprezentantem. Při takové příležitosti je již možné rekapitulovat dosažené úspěchy a poučit se z případných chyb i nezdarů.

Pro připomínku uvádím několik údajů z historie soutěže, která se v roce 1975 začala utvářet mezi dvěma evropskými květinovými velmocemi, Francií a Velkou Británií. Tehdy byl hlavní důraz kladen na květinovou výzdobu měst a obcí. Název soutěže Entente Florale Europe pochází z francouzštiny, lze ji přeložit jako „Evropská květinová úmluva" a volně ho překládáme jako „evropská kvetoucí sídla". Prvotní zaměření soutěže na uplatnění a propagaci květinové výzdoby sídel postupně vystřídala soutěžní kampaň zaměřená na zajištění příznivého životního prostředí měst a obcí, přičemž důraz je kladen na rozvoj funkční struktury sídelní zeleně, péči o jednotlivé složky životního prostředí, vytváření podmínek pro udržitelný cestovní ruch, ale také na udržitelný život společenský, kulturní i ekonomický, a to při zapojení veřejnosti do těchto aktivit. Nastavená kritéria pro posuzování těchto aspektů se snaží o postižení co nejširšího spektra relevantních odborností a co největší profesionalitu hodnotitelů.

Vyhlašovatelem soutěže je nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP) se sídlem v Bruselu. Jednotlivé účastnické země jsou v této organizaci zastoupeny národními členskými organizacemi či institucemi. Až do loňského roku bylo každoročně do soutěže zapojeno 12 evropských zemí (Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Itálie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie). Každoročně mohou být z každé země nominována dvě sídla, zpravidla vesnice a města, která uspěla v národních soutěžích.

V České republice zastřešuje veškeré aktivity spojené s výběrem, přípravou a prezentací sídel občanské sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu pod záštitou Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci především s Nadací Partnerství (soutěží Město stromů) a Ministerstvem pro místní rozvoj (soutěží Vesnice roku, resp. Zelená stuha ČR) a s podporou Národního památkového ústavu, Spolku pro obnovu venkova a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Filozofie soutěže Entente Florale Europe a s ní spojené kampaně, do které se Česká republika zapojila v roce 2002, se do povědomí české odborné i laické veřejnosti prosazovala pomalu. V uplynulých letech se původně omezené spektrum aktivně zapojených lidí, jejichž společným zájmem je zlepšování kvality života v sídlech, postupně rozšiřovalo. K „pionýrům soutěže" z řad pracovníků referátů životního prostředí obcí se postupně přidávali volení představitelé obcí, v případě měst se postupně zapojily i další odbory, za významné je možné považovat také zapojení odborníků z řad SZKT reprezentovaných především členy mezinárodní poroty Entente Florale Europe, jejichž úkolem je každoroční příprava nominovaných sídel na hodnocení mezinárodní porotou, ale také členy hodnotitelských komisí soutěže Vesnice roku a navazující celostátní soutěže Zelená stuha ČR. Společným cílem všech aktivně zapojených je postupné dosažení stabilní vegetační struktury sídel, její odpovídající údržba, a to jak v případě nově zakládaných nebo existujících ploch zeleně v zastavěném území obcí, tak v případě návazných propojení do okolní krajiny. Veškeré tyto úpravy přispívají ke zlepšení kvality života lidí s pozitivním dopadem na jejich fyzické i psychické zdraví, přidávají také na turistické atraktivitě místa a generují ekonomický přínos, zisk. Tento fakt si již mnohé radnice uvědomily a naučily se tyto nově získané a poznané kvality využívat.

Úkolem nominovaných sídel je prezentovat co nejvyšší míru naplnění stanovených kritérií. Přestože jsou kritéria soutěže Entente Florale Europe předem daná a známá, ukazuje se, že často není jednoduché ze strany hodnocených sídel dobře prokázat jejich naplnění, ale že i na straně hodnotitelů je někdy náročné představená fakta adekvátně vyhodnotit. Proto je soustava kritérií v mezinárodní porotě v posledních letech velmi detailně diskutována, mimo jiné i s ohledem na profesní složení poroty a profesionalitu jejích členů.

V České republice jsme si již ověřili, že umíme velmi dobře připravit vhodný program prezentace, který obsahuje to důležité a podstatné k postižení předepsaných kritérií a jejich co nejvhodnější interpretaci. Výborně je zpravidla hodnoceno také zpracování prezentačního portfolia českých sídel - publikace, která je připravována v souvislosti s účastí v soutěži a která textem i obrazem doplňuje program poroty a splnění všech kritérií. Další naší silnou stránkou je stabilizovaný tým zkušených hodnotitelů, kteří jsou vysíláni do mezinárodní poroty. Každá z účastnických zemí má své hodnotitele různých profesí, nejčastěji z oblasti krajinářské architektury, zakládání a údržby krajinářských děl, architektury, ekologie a ochrany životního prostředí, turismu a odborné žurnalistiky.

Úkolem poroty je při osobní návštěvě nominovaných sídel posoudit míru naplnění daných kritérií. Hodnocení je uzavřeno prvotním názorem komise, kterému předchází často vzrušené a ne vždy jednoduché jednání a který je tlumočen představitelům hodnoceného města či vesnice. Teprve poté, co porota navštíví všechna nominovaná sídla, jsou na základě získaných poznatků všechna sídla s konečnou platností vyhodnocena a zařazena podle bodového hodnocení do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota se snaží přihlédnout ke specifickým okolnostem hodnocené země, například k odlišnostem klimatu a přírodních podmínek, národních tradic a historickému vývoji. Primárním úkolem komisařů je rozpoznat a správně vyhodnotit prezentovaná řešení problematiky, která se vždy váže na jednotlivá kritéria, včetně zhodnocení předložených koncepčních projektů. Důraz je kladen na kvalitu projektů a kvalitu realizace revitalizační opatření týkajících se ploch zeleně sídel. Výsledkem návštěvy komise tak není pouhé zaznamenání dobrých příkladů a poukázání na případné nedostatky. Návštěva mezinárodní poroty poskytuje především zpětnou vazbu pro představitele sídel a pomoc při hledání nových řešení, směru budoucích úkolů i při odhalování rezerv, odstraňuje „provozní slepotu" a umožňuje vidět město nebo vesnici cizíma očima. Cenná je právě skutečnost koncentrovaného pohledu komisařů z různých zemí a různých oborů při jejich osobní návštěvě a skutečnost, že při hodnocení využívají zkušeností, jak obdobný problém vyřešili ve své zemi. V České republice bývá pravidelně dobře hodnocen přístup k budování kostry sídlení zeleně - základní rozložení jednotlivých zelených ploch a jejich vegetace, práce s druhovou skladbou dřevin (i s ohledem na krajové zvláštnosti) a práce s architektonickou složkou a historickým dědictvím. Naše země má i ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi co nabídnout, je jen třeba najít cestu, jak co nejlépe tento potenciál rozvinout, prezentovat a využít. Nedostatek bývá většinou spatřován v omezeném uplatnění květinových výsadeb, jak letniček, tak trvalek, případně v nižší kvalitě založení a údržby či v omezené invenci ve vztahu k sortimentu.

Česká republika v soutěži dosahuje pravidelně velmi dobrých výsledků a naše sídla byla ve většině případů zařazena do stříbrné kategorie. Toto zařazení znamená vysoký standard péče o vegetaci sídel, jejich veřejná i vyhrazená prostranství a celkově životní prostředí v návaznosti na okolní krajinu. Kvalitu života obyvatel našich vesnic a měst lze oprávněně považovat za vysokou, o čemž mnohdy svědčí závěrečný výrok komisařů, kteří projeví zájem se do těch míst vrátit a vyjadřují přesvědčení, že se lidem v hodnoceném místě dobře žije.

Naše země získala prozatím pouze jedno zlaté ocenění v roce 2005, o které se zasloužila obec Písečná nedaleko Žamberka v kraji pod Orlickými horami. Komise tehdy velmi ocenila upravenost a čistotu vesnice, jedné z „nejzelenějších" obcí, které kdy prezentovaly Českou republiku. Lidé i vesnice sama působila přirozeným a milým dojmem. Vysoce kladně byl hodnocen citlivý přístup k péči o okolní krajinu a její přírodní hodnoty, která je přirozeně krásná svou konfigurací, což si místní uvědomují. Velmi dobře ji obhospodařují, umějí usměrnit podobu případných novostaveb a eliminují cizorodou výstavbu. Problematiku eroze svahů úspěšně řešili s odborníky již od 80. let 20. století. Vnímavý přístup obyvatel obce se projevuje i v současnosti, kdy se vehementně brání poškození cenných přírodních hodnot instalací cizorodých prvků, například fotovoltaických elektráren.

Prostoru k poučení a inspiraci mají však česká a moravská sídla stále mnoho, a tak je vždy příjemné objevit u evropských sousedů něco nového, co lze vhodnou formou přenést a využít u nás. Základem je však zdánlivě obyčejný úklid a dobrá organizace úprav veřejných prostranství a ploch zeleně, což bývá mnohde i dnes problém. Snaha o kopírování a vyrovnání se za každou cenu na první pohled dokonalým městům a vesnicím západní Evropy není nutná a často vyzní nepříznivě. Každá země má svá specifika, která je nutno nejprve rozpoznat, dobře využít a rozvinout a při řešení vlastních problémů využít invenci, ale také místní zkušenosti. Zdánlivé nedostatky pak mohou posloužit jako benefity. S omezeními souvisejícími s ekonomickou krizí se nepotýká jen Česká republika, jsou čitelné ve všech ostatních zemích a radnice tak mají možnost dokázat svůj um při stanovování priorit, uskutečňování plánovaných akcí s co nejúčelněji využitým rozpočtem tak, aby základní cíle zaměřené na kvalitu života zůstaly zachovány. Srovnáváme-li naše reprezentanty se sídly v ostatních členských zemích, našli jsme několik témat, u nichž považujeme za vhodné následovat zahraniční příklady. Jedním z prioritních témat je kvalita realizací vegetačních úprav, včetně technologické vyspělosti a dosahování zvoleného estetického účinku. Dalším tématem je velkorysost, koncepčnost, funkčnost, ale také udržitelnost vegetačních úprav jednotlivých veřejných prostranství i jejich elegance, smysl pro detail, kvalita vysazovaného rostlinného materiálu a následná správná údržba. V našich podmínkách je vždy nutné najít únosnou míru, to znamená inspirovat se, ale ne za každou cenu. Vždy je třeba brát v úvahu místní klimatické podmínky, místní zvyklosti a tradice, kulturně-historické pozadí a ekonomické možnosti. Sledovanou prioritou je fakt, že investice do kvality uplatňovaného rostlinného materiálu i celkového kompozičního řešení veřejného prostoru musejí splňovat požadavek na dlouhodobou návratnost.

Letošní ročník byl bohužel poznamenám problémy několika zemí, Francie ani Slovinsko neměly v soutěži své reprezentanty, vyslaly však alespoň své hodnotitele. Velký zájem o zapojení do soutěže nově projevilo Polsko, jehož pozorovatelka se zúčastnila hodnocení v České republice a v Německu. Dalšími potenciálními zájemci jsou Dánsko a Slovenská republika. Českou republiku letos reprezentovala tradiční zemědělská obec Smržice v Olomouckém kraji a malebné historické město Broumov na česko-polské hranici v Královehradeckém kraji. Obě sídla velmi dobře prezentovala všechny své kvality a v současnosti netrpělivě očekávají výsledky, které budou slavnostně vyhlášeny ve slovinském lázeňském městě Rogaška Slatina v polovině září tohoto roku. Zde se Smržičtí i Broumovští setkají s delegacemi ostatních soutěžících sídel nominovaných do letošního ročníku a budou mít příležitost prezentovat se i jim během akce „Rogaška Slatina hostí Evropu".

Ing. Inka Truxová

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg