V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 03/2011 Enviromentální teorie kultury, David Mikolášek

Enviromentální teorie kultury, David Mikolášek

Tisk
Soubor poznámek k teorii Územních systémů kulturní stability území. kterou jsem začal vytvářet při studiu teorie ÚSES jako její původně jen odlehčenou protiváhu. Není v ní pojem, který mne napadl minulé pondělí, a obzvlášť v souvislosti s kulinocény by se pojem prvky krajinohubné dobře využil. Je to text pro hledače a zasvěcence krajiny, která je stejně jako je ten, který je, kterého je ona i my obrazem. Snad se zadaří ustanovit takové Tovaryšstvo nebo takovou Jednotu, takový Řád, ve kterých bychom sami sebe a potom svět učili vnímat a cítit krajinu našeho vesmíru.
A na dobrou noc a ráno:
Ve tmě vesmíru je téměř všechno světlo jeho počátku. Proto jsme a žijeme.
Mimo tmu je nic a teprve to nic je nebytí.
Pod dojmem studia teorie tvorby ÚSES sepsal v červenci  roku 1998 a doplnil v září roku 2003
a v srpnu 2005 Ing. David Mikolášek
Tvorba územních systémů kulturní stability dle
zákona na ochranu kulturního prostředí
zákona na ochranu kultury a kulturní svébytnosti
zákona na ochranu kulturních památek
zákona na ochranu původnosti kulturních děl
zákona o jazyce
Základní pojmy (slovník)
Noosféra
Antroposféra
(Technosféra)
Kultura
Kulturní stabilita
Adaptabilita kultur
Adapce kultur na prostředí
Vývoj kultur
Splývání kultur
Zánik kultur
Potenciál tvořivosti, proměnlivosti
Kulturní sebeuvědomění
Identifikační znaky kultur
Původnost
Odvozenost
Obecné znaky kultur
Specifické znaky kultur
Skupina typů artefaktů
Zdroje kultury
obnovitelné a neobnovitelné
Vyčerpání kulturních zdrojů
Kulturní potenciál jedince
Kulturní potenciál společenství daného původem členů (rodiny, klanu, etnické skupiny)
zájmy členů (vymezená shodou a odlišností)
Hmotné projevy kultury
Nehmotné projevy kultury tradované v paměti jedince a skupiny
zaznamenané a reprodukovatelné ze záznamu
Světové kulturní oblasti
oblast kultury arktických ledových pustin, tundry
lesních oblastí mírného pásu severní polokoule (evropská, americká
subtropického pásma (středomořská, předoasijská, indická,..)
pouští
tropických deštných pralesů
......
podoblast sdílené kultury
zprostředkované kultury
endemické kulturní prvky, jevy
Oblast
animismu
polyteismu
monoteismu
ateismu
Faktor pozitivní - mentální sukcese (individuální, sociální)
Faktor negativní - mentální retardace
Faktor pozitivní fixace na prostředí (identifikace s místem a s tradicí skupiny)
Faktor entropie (globalizace X marginalizace)
Skupiny typů envikulticenóz (enviromentálních antropomorfóz) (STE)
Interakční prvky (dílny, ateliéry, školy, sdružení tvůrců)
Významné kulturní prvky - kulturní památky (objekty, soustavy objektů, časoprostorové entity)
Stupně kulturní stability
0 absence kulturních hodnot
1 stupeň přežívání na nejnižší hladině možností , náhodné, pasivní přejímání hodnot
2 stupeň kulturní chudoby, zahlcení spotřební kulturou, omílání nepůvodních k. schemat
3 stupeň průměru možností , přizpůsobování původních, jedinečných i absolutních hodnot přejímání nepůvodních hodnot
4 stupeň blízký rovnováze původních a přejímaných hodnot na optimální hladině možností
5 stupeň rovnováhy původních a přejímaných hodnot , rozšiřování absolutních hodnot do okolí
Faktor náhradních aktivit
hry
masové uspokojování „kulturních" potřeb
Kultivace prostředí hmotného
a společenského
Souvislost vývoje kulturního a přírodního prostředí.
Uchování kulturního potenciálu VKP
Opatření ke zvyšování kulturní stability
Ochrana proti glogalizaci kultury
Eroze kulturních hodnot
Trvale udržitelné užívání kulturních zdrojů
Ekologické a ekonomické limity zásahů do kulturního prostředí
Sociální a politické vlivy
Vývoj kulticenóz
Obecné (nespecifické) zákonitosti sukcese
Specifické zákonitosti sukcese
Dynamická rovnováha kultury a prostředí
Závislost vývoje k. na množství a kvalitě využitelných (dostupných) přírodních zdrojích.
Faktory proměn kultur nezávislé na hmotném prostředí (?)
Mytické zdroje, osobnosti, události vytvářející kulturní identitu kulturních oblastí.
(Jára da Zimmermann pro střední Evropu před svět. válkami).
Náměty pro studie podílu symbolických postav lidových her a románů na vytváření obrazu národního společnství v 19. až 20. století (prosťáčci a hrdinové Pinoccio X .... Kaspar, Ulenspigel X rytíři a princové z pohádek, Ivan, X Ilja Muromec, hloupý Honza, Švejk, bratr Paleček X Žiška, (Bivoj se nereplikoval, ) - bipolárnost charakterů, stejné dogma (dobro vítězí - nejlépe prostřednictvím „našich")
Statigrafie kultury
Vysoká
Nadřazená
Masová
Lidová
Pokleslá
Podzemní
Kultura sama pro sebe
Časové rozměry kultury
Věčná
Minulá
Soudobá
Pomíjivá
Okamžiku
Budoucí
Vzdálená (Vize)
Utopická
Prostorové rozměry kultury (viz výše)
Naše
Cizí („jejich")
Společná
Obecně enviromentální teorie kultury
Mezi kulturou a prostředím existují vztahy, které se řídí principy proměn hmoty a energie.
V krátkém časovém úseku a v malém prostoru může mít malý podnět velké následky,
ale v zásadě platí, že mezi vloženou energií a výsledným stavem je rovnováha.
Platí, že velikost vzájemné přitažlivosti je dána hmotností, kulturní závažností subjektů a objektů.
Kultura je relativní pojem. Také v kulturním kosmu existuje možnost deformace časoprostoru
v blízkosti mimořádně velkých zjevů.
Ačkoliv v každém okamžiku je z hlediska kritiky kultura v úpadku a se stále rostoucím zrychlením
se řítí do černé díry, je z hlediska tvůrců kultura ve stejném okamžiku na nezadržitelném vzestupu.
Záleží na směru pohledu a stejný jev může být projevem úpadku jako symptomem růstu.
vlivy finančních toků, proudů a protiproudů,
Vlivy mediálních bouří a tišin
Kulturní klimatologii, morfologii,
Fyziologii a fyziognomii kulturních těles
Systematiku kulturních jevů a projevů
Paleokulturistika
Kulturní koprolity (zkamenělé vyměšky vyhynulých i soudobých tvůrců)
Základní jednotky kulturních projevů
Samohláska
Souhláska
Nesouhláska
(Lásky a nelásky)
Úsměv
Checht
Škleb
Vzdech
Brek
Škyt
Řev
Mlk
Mrk
Slovo
Věta
Zpráva
Báseň
Píseň
Příběh
Román
Seriál
Hlášení
Zápis
Návod
Posudek
Rozhodnutí)
Příkaz
Pokyn
Vyhláška
Zákon
Prosba
Přání
Dík
Kulturní patologie
Nákazy jazyka cizími, nepřesně používanými slovy, archaismy, novotvary
Bujení vulgarity, syntaktické zrůdy a chiméry
Kalkulace a programování kulturních děl
Kultivace globálních plísní a novotvarů
 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg