V novém čísle ZPK 4/2019 najdete:

Téma: SPOLUPRÁCE

Ružová záhrada v Dolnej Krupej

Zahradní slavnost na Flore Olomouc

Revitalizace parku Riegrovy sady, Praha

Jedeme v tom všichni

 

 

 

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 01/2011 Projekt zvýšení prezentačních dovedností studentů Zahradnické fakulty

Projekt zvýšení prezentačních dovedností studentů Zahradnické fakulty

Tisk

Schopnostmi každého absolventa univerzity by měl být kultivovaný projev, efektivní komunikace, dovednost srozumitelně a atraktivně prezentovat svou práci. Tyto schopnosti jsou velmi důležité rovněž pro studenty studijního programu Zahradní a krajinná architektura, neboť v rámci studia musí veřejně prezentovat výsledky svých seminárních a ateliérových prací. Informace, které o umění prezentovat získávají, jsou však neúplné, roztříštěné do různých předmětů a některá důležitá témata nejsou probírána vůbec. Situaci by usnadnilo předání komplexní a utříděné informace k výše zmíněným dovednostem, které by byly prospěšné pro jejich studium.

S tímto záměrem probíhal na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně projekt „Podpora prezentačních dovedností studentů zahradní a krajinné architektury" financovaný Fondem rozvoje vysokých škol, jehož hlavními řešiteli byli Ing. Markéta Flekalová, Ph.D (Ústav plánování krajiny) a Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (Ústav biotechniky zeleně). Projekt byl zaměřen především na zlepšení prezentačních dovedností a cílovou skupinou byli studenti prezenční formy ZF MENDELU, ve studijních oborech Zahradní a krajinářská architektura (bakalářský i magisterský stupeň), Zahradní a krajinářské realizace (bakalářský stupeň) a Management zahradních a krajinářských úprav (magisterský stupeň).

Celý projekt vycházel ze zájmu studentů, který projevili po uspořádání pilotního semináře a navazujícího workshopu na téma „Jak správně připravit poster" v roce 2009. Tento seminář byl v Lednici uspořádán kolektivem mladých pedagogů s cílem pomoci studentům objevit zákonitosti tvorby kvalitního posteru. Následoval workshop, kde si studenti formou koláže vyzkoušeli připravit vlastní poster a s pedagogy pak rozebírali úspěšnost aplikace teoretických poznatků.

Ve stejném schématu se odehrávaly i další dva semináře s názvy „Tvorba PowerPointové prezentace a komunikační dovednosti" a „Základy práce v programu InDesign", které již byly pořádány s podporou výše uvedeného grantu. Všechny tři semináře měly s ohledem na kapacitu učebny omezený počet účastníků. Proto z těchto seminářů vznikly tři e-Learningové studijní materiály, veřejně přístupné na webových stránkách Mendelovy univerzity v Brně:

  • http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=2755
  • http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=2776
  • http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=2751

Výhodou mimo jiné je, že takto nejsou uvedené materiály vázány pouze na využití v Lednici. Dlouhodobým záměrem Zahradnické fakulty je v oblasti rozvoje a zkvalitňování výuky také podpora rozvoje a tvorby e-Learningových studijních materiálů. Tento způsob je rychlejší a ekonomicky výhodnější než tištěný text. Navíc je okamžitě a lehce dostupný širšímu okruhu uživatelů, což je výhodné v souvislosti se zvyšujícími se počty studentů a snahou školy se více vhodně prezentovat i široké veřejnosti.

Kromě vytvoření e-Learningových studijních opor byly z prostředků grantu pořízeny adekvátní tituly odborné literatury k rozšíření knihovny ústavů obou řešitelů projektu a v počítačové učebně ZF MZLU v Lednici nainstalován software specializovaný na tvorbu posterů a tiskových materiálů.

S ohledem na pozitivní ohlasy studentů se počítá s pokračováním cyklu seminářů i po ukončení projektu. Věříme, že se k výše uvedeným seminářům pořádaným na půdě Zahradnické fakulty v Lednici v nejbližší době přidají další podobné semináře a workshopy s neméně zajímavými a potřebnými tématy, které osloví stávající studenty natolik, že se z těchto akcí stane regulérní předmět či pravidelně se opakující seminář a přispěje tak
k rozšíření nabídky výuky na Zahradnické fakultě.

Poděkování

Článek je výstupem z projektu „Podpora prezentačních dovedností studentů zahradní a krajinné architektury", podporovaného Fondem rozvoje vysokých škol pod číslem F4/d 3092/2010.

Ing. Markéta Flekalová, Ph.D, Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg