V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 01/2011 Fórum o krajině

Fórum o krajině

Tisk

20. ledna 2010 se v prostorách Ministerstva kultury, v konírně Nostického paláce, konalo již 4. Fórum o krajině (FOK), organizované o.p.s.CENELC.CZ a jako čtvrté FOK ve spolupráci se SKA IFLA CZ. Dalšími spolupracujícím byla MZLU v Brně, STUŽ a MAS Strážnicko.

FOK se zúčastnilo přes osmdesát diskutujících a tématem bylo jednak vyhodnocení poselství konferencí o Evropské úmluvě o krajině (EÚoK), které byly uspořádány v říjnu roku 2010 ve Florencii u příležitosti oslav výročí deseti let EÚoK a také otázky nesouladu zájmů při ochraně a péči o kulturní a přírodní hodnoty krajiny České republiky. Podtitulkem tématu byla otázka: „Jak naplníme smysl Programového prohlášení vlády, pokud nezměníme svůj přístup a postoj ke krajině a zároveň k sobě navzájem?".

4. FOK se konalo pod záštitou ministra kultury ČR Jiřího Bessera a oficiálně ho zahájila PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra. Ve svém projevu poukázala na závazek MK ČR k zintenzivnění spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi. Připomněla také snahu MK ČR o uplatňování aspektu kulturních složek krajiny do konkrétních opatření a o pokračování identifikace a poznávání kulturní dimenze krajiny v souladu s platnou legislativou.

V bloku prezentací byla část věnována poselství konference „Florence +10" a výzvě ke spolupráci na státní úrovni, regionální a také na mezirezortní úrovni (akad. arch. Martin Stránský, CENELC.CZ). Následovala část s reflexí z 3. FOK, které proběhlo v říjnu 2010 v Lednici (Doc. Ing. Alena Salašová, MZLU) a bylo věnováno problémům v Lednicko-Valtickém areálu (víc informací ve sborníku semináře „Dny ZKT-Luhačovice 2010"). Další část (Ing. arch. Věra Kučová, NPÚ) byla věnována souladu (či nesouladu) prosazování zájmů památkové péče a ochrany přírody. Poslední prezentace (Ing. arch. Martin Říha, STUŽ) se zabývala tématem konzistentností rozhodování jako předpokladem respektu veřejné správy u veřejnosti a investorů.

Diskuze byla velice čilá a došlo i na občasné tlumení vášní, aby názorově různé pohledy v konečném výsledku věci prospívaly, ale nerozdělovaly na dva soupeřící tábory. Byly uváděny konkrétní příklady různosti postojů ochrany přírody a památkářů, resp. těch, kteří hájili historické či kulturně historické hledisko. Diskutovalo se mimo jiné o obnovené aleji u Břevnovského kláštera i postoji ČIŽP a NPÚ k této akci. Společným jmenovatelem diskuze bylo vyjádření potřeby změny v přístupu a hledání cesty k dosažení této změny, cesty ke spolupráci, a to i mezi profesemi a disciplinami.

Dalším horkým tématem byla absence celistvého akceptování ochrany; je stále vnímána, zejména příslušnými institucemi, jako dílčí ochrana přírody, krajiny, životního prostředí, ale ne jako komplexní ochrana, nevyjímaje ochranu krajiny městské.

Byl připomenut i fakt, že nejlepších výsledků na MŽP bylo dosahováno v časech konstruktivní spolupráce rezortů (příkladem společný program MK, MŽP, MMR, MZe „Obnova venkova"). Příkladem spolupráce z evropské úrovně je „Řídicí výbor pro kulturní dědictví a krajinu Rady Evropy", kde jsou do výboru nominováni zástupci resortů ochrany přírody a kultury.

Dalším tématem diskuze byla vzájemná informovanost institucí, ale i umožnění přístupu k informacím občanům, digitalizace dat (mezi AOPK a NPU proběhla dohoda o vzájemné výměně těchto dat). Za účelem shromažďování dat od státních institucí a poskytování těchto dat veřejnosti nebo odborné veřejnost byla vytvořena agentura Cenia.

Jedním z nejdůležitějších témat, které provázelo 4. FOK, byl vztah lidí a krajiny, respektive potřeba popsání tohoto vztahu, otázka zapojení obyvatel do procesu plánování a vzdělávání. Potvrdila se nutnost provedení analýzy tohoto vztahu a potřeba inovace rozhodovacích procesů a mechanismy zapojování veřejnosti.

Zajímavým poznatkem byl i opakovaný názor, že lidé jsou hrdí na krajinu, v níž žijí, teprve tehdy, až jim její hodnoty popíše někdo jiný, zvenčí.

K zamyšlení a potřebě změny nejprve u sebe sama nutí i názor RNDr. Pavla Trpáka, že současný stav krajiny tak, jak vypadá, je odrazem naší duše.

V činnostech souvisejících s krajinou chybí občanský rozměr, odpovědnost občanů, ale i politiků.

V průběhu diskuze došlo ale i na dobré příklady - Projekt Oskeruše - strom pro novou Evropu, holandský přístup k plánování, krajinné plány v Mikulově, pracovní workshopy Rady Evropy, vzdělávací a osvětový program SZKT , příklad zapojení veřejnosti ve Valencii atd.

Výsledkem celoodpolední diskuze byl i konstruktivní návrh:

· Stanovit v územním plánování v určitých oblastech priority zájmů památkové péče, ochrany lidmi vytvořených fondů a statků a v dalších oblastech priority zájmů ochrany přírody a krajiny.

· Zahrnout do územního plánování krajinnou koncepci, aby krajina nebyla vnímána jen jako souhrn přání vlastníků pozemků.

· Vzdělávání profesionálů - spolupráce univerzit, zaměřených na životní prostředí, územní plánování a urbanismus na společných programech a vyvíjení společných aktivit. Spolupráce univerzit - podíl studentů na aktivitách a ve výzkumu.

· Vytvoření pracovní skupiny na úrovni doprava a ochrana přírody, doprava a krajina, zabezpečit systémová opatření pro údržbu krajiny, která je v péči správy komunikací.

· Spolupráce zástupců nevládního sektoru na tvorbě Národního strategického rámce po příští programovací období.

Inspirativní příklad pro diskutování a vyjadřování svých názorů (zejména pro jejich urputné bránění) byl návrh na některém z dalších FOK si vzájemně „vyměnit role (oblasti zájmů)". (Zajisté by to bylo ku prospěchu věci ve všech diskuzích a disputacích.)

V závěru moderátorka 4. FOK, M. Myšková Kaščáková, všem poděkovala za aktivní účast i poskytnutí prostoru od MK a následně všechny pozval Martin Stránský na 5. FOK, které se uskuteční 27. 5. 2011 v rámci festivalu umění ve veřejném prostoru Street for Art v Praze na Jižním Městě.

Magdaléna Myšková Kaščáková

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg