V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Archív zakládání a údržba zeleně Přesazení vzrostlého jírovce v Liberci, Radka Frydrychová

Přesazení vzrostlého jírovce v Liberci, Radka Frydrychová

Tisk
V roce 2006 dorazila vlna výstavby obchodních domů i do centra krajského města Liberce. Nezastavěná plocha lákala investory, avšak objevila se komplikace - na lukrativní ploše plánované výstavby obchodního centra rostl téměř 130 let starý jírovec, navíc registrovaný jako významný krajinný prvek.

Strom byl vysazen pravděpodobně roku 1867 ve dvoře objektu využívaného jako vojenská, později policejní kasárna. V roce 1995 byl objekt odstraněn a mohutný strom o průměru kmene 113 cm a výšce 20 m najednou tvořil významnou soliteru uprostřed plochy využívané jako parkoviště. Teprve tehdy si ho zdejší pracovníci odboru životního prostředí všimli a rozhodli se pro jeho zákonnou ochranu.
A pře mohla začít. Investoři byli neústupní. Projekt výstavby se zachováním stromu v místě rozhodně nepočítal, ale pro magistrát bylo odstranění stromu zcela nepřípustné. Jednalo se totiž o velice cennou dominantu s celkovou společenskou hodnotou přes 1,3 mil. Kč.
Nastalo rozhodování. Jak zajistit zachování významného krajinného prvku, navíc již téměř jediného vzrostlého stromu v samém centru města?
Když nemůže být strom součástí stavby, přichází vůbec v úvahu jiné řešení? Odborníci dali hlavy dohromady a magistrát následně vydal souhlasné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku - a to s přesazením stromu na nové stanoviště. To bylo vybráno v parku nedaleko budovy krajského úřadu a správy CHKO Jizerské hory, asi 350 m od původního místa.
Na tvorbě projektu přesazení, vlastním přesunu a následné péči se podíleli všichni, kteří mohli přispět ke zdaru celé této ojedinělé akce, v čele s Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. ze společnosti Safe Trees, s.r.o.
Přípravné práce prováděla firma Baobab - péče o zeleň, s.r.o. Rok před transferem byla realizována kořenová clona kolem budoucího kořenového balu, vylepšeno stanoviště, v koruně byl proveden řez (prosvětlení, symetrizace). Pro zajištění stability v průběhu přesunu byl strom pomocí kmenových popruhů a ocelových lan ukotven k betonovým patkám.
O technologii vlastního přesunu se rozhodovalo poměrně dlouho. Z původního návrhu přepravit strom po kolejišti sešlo. Bylo rozhodnuto o přepravě vzduchem. Na scénu se díky nutnosti přepravit náklad o hmotnosti cca 247 t (strom plus zajištěný bal) dostala firma APB Plzeň, a.s. s jedním z největších jeřábů v republice.
S přípravou se začalo 20. 2.2007. Nejprve bylo zřízeno podélné pažení pro výkop startovací jámy. Následovalo vytvoření kořenového balu (základní rozměr 8x8x2 m) vyhloubením obvodové rýhy se současným obedňováním svislých stěn k zamezení rozpadu balu tvořeného pravděpodobně nesourodou antropogenní zeminou. Vytěžením startovací jámy vznikl manipulační prostor pro protlak soustavy silnostěnných trub pod spodní úroveň balu. Po stažení obednění svislých stěn byl bal podříznut a oddělena jeho spodní část. Na vyčnívající části trub v přední a zadní části byly namontovány příčníky. Po montáži spodní části upínací konstrukce bylo provedeno překotvení stromu k těmto nosníkům.
V průběhu přípravných prací byl postupně sestaven mohutný jeřáb na pásovém podvozku. Vzhledem k tomu, že trasu s převýšením 5 m protínala komunikace bez možnosti přerušení provozu, byl transfer rozdělen na dvě části. Po vystavění první části přepravní dráhy (pískové lože, panely) pro pohyb jeřábu mohl vlastní přesun začít.
Teprve v této fázi celé akce se zřetelně projevil zájem široké veřejnosti rozdělené na několik táborů. Skupina „ÚPLNÁ BLBOST" již přestávala pochybovat o nemožnosti přemístění stromu těchto rozměrů. Skupina „PŘEHNANĚ DRAHÝ" neustále poukazovala na efektivnější vynaložení finančních prostředků. A konečně možná nejpočetnější skupina „STEJNĚ CHCÍPNE" kroutila pochybovačně hlavou...
Strom byl pod dohledem zvědavých fotografů bez větších problémů vyzvednut, jeřábem postupně po centimetrech přepraven na okraj komunikace a uložen na předem připravené příčníky. V průběhu týdne došlo k demontáži jeřábu a k jeho přesunu do druhé části trasy. Po tuto dobu byl kořenový bal stromu chráněn geotextilií pro zamezení vysychání.
V cílovém místě byla vyhloubena jáma s půdorysem 10x10 m, ve které bylo vytvořeno lože z propustného materiálu. I přes prudký pokles teplot a radikální úbytek sledovanosti proběhla druhá část transferu bez komplikací. Po spuštění stromu do požadované úrovně bylo odstraněno spojení trub se spodním příčníkem a veškerý nosný materiál odstraněn. Zároveň bylo rozpojeno stažení a obednění balu a jáma zasypána vhodnou zeminou.
Strom byl na novém stanovišti ukotven. Protože transfer stromu znamenal zásadní zásah do kořenového systému a masivní destrukci především asimilačních kořenů (zodpovědných za příjem vody), byl instalován automatický zavlažovací systém. Na závěr byl proveden opravný řez koruny stromu (zlomy, poškozené větve) a realizována finální úprava povrchu kořenové mísy a okolí. To bylo provedeno 29.3.2007.
Pro adaptaci stromu na novém stanovišti má též zásadní vliv následná péče, kterou vykonávala firma EKOFLORA LIBEREC s.r.o.
V průběhu pokračujících stavebních prací v těsné blízkosti stromu došlo k poškození kotev, kterými byl strom pevně stabilizován. Z tohoto důvodu a též k zamezení případného zarůstání či mechanického poškozování větví ocelovými lany bylo kotvení z koruny stromu zcela odstraněno. Ukázalo se, že hmota balu je vzhledem ke své hmotnosti dostatečná k zajištění stability stromu.
Dále došlo k poškození zavlažovacího systému, který byl následně nahrazen pouze povrchově umístěnou hadicí pro kapénkovou závlahu. Teprve na konci července 2008 byl závlahový systém přeinstalován a opět zapraven pod půdní povrch.
Pro regeneraci kořenového systému v následující letech po přesunu je též velice důležitá ochrana prokořenitelného prostoru. Ovšem v prvním roce po transportu, kdy v okolí stromu neustále probíhala rušná stavební činnost, bylo ochranné pásmo vymezeno pouze nad kořenovým balem. Stanovištní poměry stromu byly narušovány realizací navážek a lokální kontaminací chemií při vymývání stavebního náčiní. Tomu bylo zamezeno teprve na základě posudku Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D. a ochranné pásmo bylo rozšířeno na průmět koruny zvětšený o 1,5 m. V této vzdálenosti bylo zřízeno oplocení.
Z výše uvedených pochybení v následné péči vyplývá důležitost technického dozoru v průběhu celé akce. V tomto případě byla adekvátní následná péče znovu nastartována až po vypracování znaleckého posudku a upozornění na vzniklé nedostatky.
Přestože strom byl v letech po přesunu olistěn a kvetl (i když defoliace se po provedeném transferu výrazně zvýšila), závěrem výše uvedeného posudku bylo následující: „Rozhodnout o tom, zda strom přesun na nové místo skutečně akceptoval a že došlo k jeho aklimatizaci na nové stanoviště, nebude možné dříve než v roce 2010." Budeme se tedy už letos moci radovat?

Přesazení stromu těchto rozměrů bylo vysoce náročné technologicky i finančně. K podobnému pokusu o přesun vzrostlého stromu došlo již v 80. letech na Mostecku. Bohužel sekvojovec následně odumřel. Vysoká rizikovost akce takového rozsahu spočívala ve značně snížené regenerovatelnosti stromu jeho fyziologickým stářím. Navíc daný taxon vykazuje špatnou kompartmentalizaci (schopnost bránit se průniku a šíření houbové infekce) a podle literatury jeho schopnost akceptovat přesazování končí ve věku cca 30 let.
Půda, v níž strom před transferem rostl, byla poměrně nesoudržná, antropogenního původu. To mohlo při neopatrné manipulaci vést k rozvolnění balu a tím k poškození kořenů. Původní kořenový systém stromu byl vzhledem k charakteru stanoviště pravděpodobně omezený volnou prokořenitelnou plochou o velikosti cca 8x8 m (travnatý ostrůvek v okolí kmene obklopený zhutněným povrchem parkoviště). Tento negativní stav mohl být při transferu pro strom naopak výhodou, neboť při oddělování balu nemuselo dojít k přerušení většího množství kotvících kořenů.
Další výhodou, ke které bylo při rozhodování o realizaci přesunu přihlédnuto, byla velmi dobrá fyziologická vitalita (s ohledem na stresové podmínky, v nichž v centru města rostl), kterou strom vykazoval i přes známky senescence.
Jisté je, že tato jedinečná akce zajímavá pro laickou i odbornou veřejnost posunula péči o mimolesní zeleň zase o krůček dál... a dala šanci čtvrté, snad stále početnější skupině „BUDE ŽÍT!".


Literatura:
Kolařík, J. 2005, Projekt přesadby vzrostlého jírovce, SAFE TREES, s.r.o., Rosice
Růžička, P. 2005, Přemístění vzrostlého jírovce v Liberci, Baobab, s.r.o., Praha
Kousal, R. 2005, komerční a kulturní centrum Forum Liberec - přesadba jírovec maďal, SIADESIGN, s.r.o., Praha
Šíp, J. 2007, Přesun stromu jírovec maďal - realizační dokumentace, APB, a.s., Plzeň
Kolařík, J. 2007, Projekt péče o přesazený strom, SAFE TREES, s.r.o., Rosice
Kolařík, J. 2008, Znalecký posudek - posouzení stavu jírovce maďalu po přesazení


Ing. Radka Frydrychová
absolventka lesního inženýrství na ČZU v Praze, Český certifikovaný arborista - konzultant.


 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg