V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Archív architektura SOUTĚŽ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2009 -„Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži“

SOUTĚŽ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2009 -„Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži“

Tisk
V únoru 2009 proběhlo zadání závěrečných prací v bakalářském studijním programu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Již tradičně byla zvolena forma zpracování i průběh hodnocení jako anonymní studentská soutěž. Tzn. před vlastní obhajobou před státní zkušební komisí jsou práce posuzovány soutěžní porotou. V letošním akademickém roce se k brněnským studentům přidali i studenti ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Předmětem bakalářské práce byl urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby částí zahrady nazývané Holandská a Pomerančová, bezprostředně přiléhající k formální části barokní Květné zahrady v Kroměříži (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO).
Cílem návrhu bylo vyřešení potřebného zázemí a služeb pro návštěvníky Květné zahrady, které v současné době již nevyhovují či zcela scházejí.
Květná zahrada, jejíž hlavní část byla budována mezi léty 1665-1675, v sobě zahrnuje přelomovou fázi vývoje evropského zahradního umění. Centrální partii Květné zahrady je koncipována na půdoryse obdélníka s množstvím geometricky stříhané zeleně tvoří dvě části květnice a štěpnice. Tuto formální část doplňuje od východu - od města, území, které je předmětem řešení. Zde se nacházely, dnes již zaniklé, okrasné a hospodářské prostory zahrady (oranžérie, Holandská zahrada, bažantnice, králičí kopeček a voliéra).
Květná zahrada byla založena za hradbami historického města. Dnes je součástí zastavěného území asi deset minut z centra města. Zahrada je zřetelně vymezena ohradní zdí a obvodovými stěnami staveb v areálu.
Nový program měl být řešen s ohledem na skutečnost, že jde o návrh novostavby v historickém prostředí nadnárodního významu. Zadání se netýkalo formální části Květné zahrady.
Jedná se o návrh nového návštěvnického centra, které nabídne možnost získání základních i rozšířených informací o památce včetně prodeje informační i odborné literatury, prostor pro edukační činnost, prostor k prodeji produktů zahradnictví a potřebné zázemí.
Dále bylo nutné navrhnout způsob sezónního využití stávajících budov kolem Čestného dvora. Tzv. „studený skleník" v zimě slouží k přezimování teplomilných rostlin. V turistické sezóně nabízí tato velkoprostorová stavba využití jako víceúčelový sál pro kulturní a vzdělávací akce, s možností občerstvení v kavárně. Návrh měl řešit i využití vstupního objektu, který v současné době slouží v přízemí jako návštěvnické centrum, v patře jsou byty pro personál zahrady. Využití „tropického skleníku" zůstává beze změny. Součástí práce bylo i dokomponování hospodářské části zahrady, včetně hmotového návrhu nových skleníků a repliky tzv. „Králičího kopce".
Tato nedochovaná stavba sloužila původně k chovu a lovu divokých králíků. Měla tvar kužele o průměru základny asi 5 m a výšce přibližně 5 m, na jehož vrcholu stála socha. Konstrukční řešení a náplň tohoto objektu nejsou určeny.
Stávající objekt barokní voliéry ve vodní ploše nebyl součástí návrhu ve smyslu přestavby či dostavby, bylo však možné navrhnout způsob jeho využití a zapojení do funkce řešeného území.
Zbývající plochy zeleně měly v tvůrčí poloze respektovat jejich historickou podobu.
Parkování návštěvníků nebylo součástí zadání. V současné době je v omezené míře možné na parkovišti v blízkosti hlavního vstupu. Podstatná část návštěvníků může parkovat na Hanáckém náměstí. Odtud jsou zvláštními autobusy dopravováni ke Květné zahradě a zpět.
Účelem a posláním soutěže bylo prokázání schopností požadovaných adeptem titulu bakalář architektury, a to ve všech fázích projetku: koncepční, urbanistické, architektonické, konstrukční. Letošní téma kladlo zvýšené nároky na adekvátní vstup do živoucího prostředí historické zahrady, což pro studenty architektury na technické univerzitě může představovat jistou pozornost další odborné přípravě.
11.5.2009 bylo odevzdáno 126 soutěžních návrhů (z toho 13 prací z FA STU Bratislava).
12.5.2009 se na brněnské fakultě architektury sešla k výběru nejlepších hodnotící porota ve složení:
doc.Ing.arch.Ľubica VITKOVÁ, Ph.D. - FA STU Bratislava - předseda poroty
doc. Ing. arch. Zdeněk JIRAN - FA ČVUT Praha
Ing. Václav BABKA - zahradní architekt
prof. Klaus-Dieter KÖEHLER - HTW Saarbrücken
Ing.arch.Jan VELEK - tajemník soutěže

Hodnocení prací proběhlo v několika kolech, vždy s důkladnou diskusí nad každým návrhem. Každý projekt získal klasifikaci A až F a současně byly vybrány tři nejlepší, včetně komentáře:
1.cena 5.000,-
Guzdek Adam (práce č. 61), vedoucí práce Ing.arch. Pavel Jura
Velmi dobře zvládnutý návrh, uplatňuje správnou hierarchii prostorů a formuje vyváženě obě části zahrady s možným vývojem. Jednoduchými stavebními zásahy formuje základní program. Projekt je na vysoké grafické úrovni a má kvalitní technické řešení. Vychází z důsledných analýz prostředí. (obr. 1-9)
2.cena 3.000,-
Doležalová Iveta (práce č 99. ), vedoucí práce Ing.arch. David Mikulášek
Projekt s mimořádně silným architektonickým konceptem, s optimálním prostorovým řešením, které vychází ze stávajícího stavu, přičemž nové prostory vytváří soudobými výrazovými prostředky. Návrh postrádá komplexnější grafickou prezentaci. (obr. 10-15)
3.cena 1.000,-
Páralová Barbora (práce č.46), vedoucí práce Ing.arch. Pavel Jura
Projekt má vyvážený a jednoduchý koncept, zvláště cenný je nástup a řešení předpolí ze severozápadní strany přes informační pavilon. Práce s vegetací je řešena příliš schématicky. (obr. 16-19)
Všechny práce jsou vystaveny v prostorách 2np FA VUT v Brně. Ceny byly děkanem fakulty prof.Ing.arch.Vladimírem Šlapetou, DrSc. předány na slavnostní promoci bakalářů dne 11.6.2009.
Projekty postupně budou k vidění na FA STU Bratislava, v areálu Květné zahrady v Kroměříži.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg