V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Archív architektura Zadání bakalářské práce - Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži

Zadání bakalářské práce - Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži

Tisk
1. Název bakalářské práce
Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži

2. Předmět bakalářské práce
Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby částí zahrady nazývané Holandská a Pomerančová, bezprostředně přiléhající k formální části barokní Květné zahrady v Kroměříži (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO).
Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a služeb pro návštěvníky Květné zahrady, které v současné době již nevyhovují či zcela scházejí.
Řešené území
Květná zahrada, jejíž hlavní část byla budována mezi léty 1665-1675, v sobě zahrnuje přelomovou fázi vývoje evropského zahradního umění. Centrální partii Květné zahrady je koncipována na půdoryse obdélníka s množstvím geometricky stříhané zeleně tvoří dvě části květnice a štěpnice. Tuto formální část doplňuje od východu - od města, území, které je předmětem řešení. Zde se nacházely, dnes již zaniklé, okrasné a hospodářské prostory zahrady (oranžérie, Holandská zahrada, bažantnice, králičí kopeček a voliéra).
Květná zahrada byla založena za hradbami historického města. Dnes je součástí zastavěného území asi deset minut z centra města. Zahrada je zřetelně vymezena ohradní zdí a obvodovými stěnami staveb v areálu. Hranice řešeného území je stanovena v grafické části zadání (podklad P 03).
3. Podklady
Koncepce revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži
Nový program by měl být řešen s ohledem na skutečnost, že jde o návrh novostavby v historickém prostředí nadnárodního významu. Zadání se netýká formální části Květné zahrady.
Jedná se o návrh nového návštěvnického centra, které nabídne možnost získání základních i rozšířených informací o památce včetně prodeje informační i odborné literatury, prostor pro edukační činnost, prostor k prodeji produktů zahradnictví a potřebné zázemí.
Dále je nutné navrhnout způsob sezónního využití stávajících budov kolem Čestného dvora. Tzv. „Studený skleník" v zimě slouží k přezimování teplomilných rostlin. V turistické sezóně nabízí tato velkoprostorová stavba využití jako víceúčelový sál pro kulturní a vzdělávací akce, s možností občerstvení v kavárně. Návrh bude řešit i využití vstupního objektu, který v současné době slouží v přízemí jako návštěvnické centrum, v patře jsou byty pro personál zahrady. Využití „Tropického skleníku" zůstane beze změny. Součástí práce je i dokomponování hospodářské části zahrady, včetně hmotového návrhu nových skleníků a repliky tzv. „Králičího kopce".
Tato nedochovaná stavba sloužila původně k chovu a lovu divokých králíků. Měla tvar kužele o průměru základny asi 5 m a výšce přibližně 5 m, na jehož vrcholu stála socha. Konstrukční řešení a náplň tohoto objektu nejsou určeny.
Stávající objekt barokní voliéry ve vodní ploše není součástí návrhu ve smyslu přestavby či dostavby, je však možné navrhnout způsob jeho využití a zapojení do funkce řešeného území.
Zbývající plochy zeleně by měly v tvůrčí poloze respektovat jejich historickou podobu (viz zadání).
Parkování návštěvníků není součástí zadání. V současné době je v omezené míře možné na parkovišti v blízkosti hlavního vstupu. Podstatná část návštěvníků může parkovat na Hanáckém náměstí. Odtud jsou zvláštními autobusy dopravováni ke Květné zahradě a zpět.
Mapový podklad
Řešené území - stávající stav, katastrální mapa, územní plán, dokumentace stávajících objektů, vyhlášení městské památkové rezervace, ochranné pásmo památky, pozice kamery pro povinnou perspektivu, fotodokumentace stávajícího stavu, podklady k historii území.
4. Závazné zadání
Závazná část zadání je dána stavebním programem a regulacemi zástavby.
Stavební program
Návštěvnické centrum:
Edukační a informační prostory
- knihovna, studovna, bookshop
(základní i rozšířené informace o památce UNESCO, památkách města v ústní, papírové i elektronické podobě)
Zahradní prostory
- předváděcí a prodejní centrum zahradnických produktů a výpěstků
- dílna pro ukázku práce se zahradnickými produkty a praktickou výuku
Výstavní prostory
- stálá expozice prezentování památky UNESCO Květné zahrady a krátkodobé tématické výstavy k fenoménu zahradní kultury - model, studentské, soutěžní, projekční a jiné práce ve vztahu zahradnímu umění
Doplňující prostory
- kavárna
(rychlé a jednoduché občerstvení typu fast food, konzumace cukrárenských výrobků, nealko nápojů a kávy; kapacita max. 50 míst u stolu)
- zázemí návštěvníků a personálu návštěvnického centra
Návštěvnické centrum a občerstvení řešit v prostoru Holandské a Pomerančové zahrady na ploše vymezené v zadávací dokumentaci. Výška nově navržených objektů by neměla přesahovat hřeben střechy tropického skleníku.
Regulace
Hranice řešeného území a stavební hranice (zastavitelná část řešeného území) určena v P.03 - mapový podklad
Výška zástavby:
Novostavby v Holandské a Pomerančové zahradě - nebudou přesahovat hřeben Studeného skleníku
Nový skleník (skleníky) - max. 6 m
Replika „Králičího kopce" - neměla by přesahovat okolní zelené stěny (520 cm)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg