V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Archív architektura Revitalizace Parku přátelství – projektová dokumentace a technologie provedení

Revitalizace Parku přátelství – projektová dokumentace a technologie provedení

Tisk
Aleš Steiner

Při zpracování projektu i při vlastní realizaci celkové revitalizace Parku přátelství bylo hlavním cílem potvrzení jedinečnosti a nadčasovosti původního architektonického řešení v čele s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád. Ta, spolu s velkorysými vodními plochami jednotlivých nádrží, prostornými rekreačními loukami, propracovaným systémem cestní sítě a kvalitními odrostlými výsadbami v ideálním věkovém stádiu, předurčovala obnovované dílo ke splnění všech soudobých požadavků na veřejný městský park v sídlištním prostředí.

Navržené řešení obnovy respektuje všechny základní body původního návrhu a díky novým technologiím je očišťuje do esteticky i funkčně soudobé podoby. Doplňkem původního návrhu architekta Otakara Kuči jsou čtyři nové vstupy v podobě posedových stupňů neformálního amfiteátru, dřevěných pobytových mol, přepracovaného rozária, dvou dětských hřišť a úpravy původních odpočinkových čtverců. Nově použité prvky, materiály i technologie byly vybrány s důrazem na vysokou životnost, relativně snadnou realizovatelnost a relativně nízkou míru následné udržovací péče.
Projekt revitalizace byl rozdělen do tří realizačních etap podle požadavků grantových programů a časových možností následného zhotovení díla. Projektová dokumentace zahrnuje čtyři samostatné stavební objekty: opravu betonových konstrukcí vodních ploch a vodotečí, obnovu recirkulace vody, obnovu komunikací a obnovu vegetačních prvků a drobná architektura. Za zmínku stojí složitost pochopení zákonitostí hydrodynamiky vodního systému 11 propojených nádrží včetně nádrže rondelu s proměnnou výškou hladiny, různým výškovým převýšením a nestejnou šířkou odtokových přepadů při současném časovaném chodu recirkulačních čerpadel a podmínky zachování úrovně hladiny co nejvýše k pevnému okraji břehů.
Soustava nádrží vodoteče byla kompletně rekonstruována - původní monolitické betonové koryto bylo nahrazeno na míru zhotovenými prefabrikáty z kvalitního pohledového betonu na jeho bocích a nově vylitými armovanými deskami na dně, nově byly realizovány mosty ze železobetonu a přechody přes vodu v původním designu kvádrů z pohledového betonu. Prstencová nádrž rondelu ze žulové kostky 10x10 cm s kónickými stěnami a pozvolným rádiusem mezi stěnami a dnem byla nově předlážděna. Základem hydroizolačního souvrství je fólie Alkorplan tloušťky 1,5 mm svařovaná v celé ploše, případně těsněná přes příruby. Funkci recirkulace vody v systému vodoteče zajišťují dvě výkonná čerpadla umístěná v původní strojovně se střídavým chodem a parametry Q=100m3/h na jedno čerpadlo. Nové PE potrubí uložené v zemi rozvádí vodu ze strojovny do horní nádrže s regulovatelným vřídlem a do nádrže rondelu osazené deseti také regulovatelnými, na zakázku zhotovenými nerezovými tryskami zasazenými v kapsách mezi dlážděním. Jednotlivé nádrže jsou opatřeny přepady z předsazené železobetonové desky pro zvýraznění zvukového vjemu padající vody a spodní propustí se stavitelnými hradítky pro zimní vypouštění systému. Soustava vodoteče je napájena z vodovodního řadu a nově vybudovaného vrtu, celý systém obsluhy je díky ovládací jednotce plně automatizován, recirkulace nedisponuje aktivním filtračním systémem, přebytečná srážková voda je odvedena do kanalizace.
Síť komunikací v parku byla doplněna o spojnice potvrzující významné výšlapy. Podle původní projektové dokumentace byly sjednoceny šířky jednotlivých řádů cest. Nový povrch z balené živice doplněný obrubami ze žulové kostky plně navazuje na použitou materiálovou skladbu a potřeby návštěvníků parku. Všechny původní dlážděné plochy ze žulové kostky byly nově předlážděny, doplněny či přizpůsobeny stávajícím požadavkům. Obnovena byla také plocha rozária, nově s mlatovým povrchem. Novým architektonickým prvkem v parku jsou posedové stupně z pohledového betonu umístěné ve svahu centrální rekreační louky, které umožňují pořádání příležitostných kulturních akcí. Pro případ hudební produkce je zajištěno připojení k elektrické síti.
Z hlediska obnovy vegetačních prvků došlo k zásadním probírkám přestárlých a přerostlých keřových skupin - jejich nepřiměřený rozsah vytvářel z parku nepřehledné, nevlídné a nebezpečné místo k pobytu. Celkem bylo odstraněno takřka 9 000 m2 keřových skupin, na jejichž místě byly založeny nové pobytové trávníky. Další zcela nově zakládané travnaté plochy byly realizovány v místech rozsáhlé stavební činnosti a v místě samotného staveniště a ve vybraných partiích byly doplněny o nové vzrostlé stromy původní kvalitní a v rámci obnovy ošetřené výsadby - celkem 95 ks nových stromů navazující druhové skladby. V záhonech nově stylizovaného rozária byly vysazeny osvědčené kultivary růží a tvarovaný živý plot z habru. Travnaté plochy na ostrovech systému vodoteče jsou oživeny efektem kvetoucích jarních cibulovin - žlutých a bílých narcisů.
Realizace parkového mobiliáře zahrnuje čtyři dřevěná dubová pobytová mola v úrovni terénu a bezprostřední blízkosti vodoteče, typové parkové lavičky s opěradlem od firmy Santa&Cole ve dvojím délkovém provedení, dřevěné masivní na zakázku zhotovené lavice z dubových hranolů, pítko v prostoru dětského hřiště, odpadkové koše a na míru navržené informační panely z probarveného skla a cortenu s návštěvním a provozním řádem parku, resp. dětského hřiště. Dětské hřiště rozdělené na dvě části nabízí herní prvky pro děti od předškolního věku až po věkovou skupinu 15+.
Vlivem mimořádného úsilí a pozitivního přístupu generálního dodavatele stavby, jeho subdodavatelů, zástupce investora, technického dozoru i celého týmu projektantů se podařil, až na malé výjimky, naplnit projekční záměr, a to v termínu, kdy dotace z evropských fondů nesmyslně určily lhůtu realizace z poloviny spadající do zimního období - 1. leden až 30. červen.
Revitalizovaný Park přátelství tak může díky své nové podobě opět naplnit původní myšlenku o zkvalitnění života v proseckém sídlišti a stát se jedinečným místem pro rekreaci, hry, sportovní i kulturní aktivity dětí a dospělých.

Architektonická soutěž: 1968
Původní projekt: 1974-76
Autor projektu: Ing. arch. Otakar Kuča
Otevření parku: 1983
Rekonstrukce části parku - výstavba metra: 2006
Autor projektu rekonstrukce dotčené části: Ing. arch. Otakar Kuča, Ing. Milan Vodička, Ing. Vladimír Bartoň
Projekt celkové revitalizace: 2007
Autor projektu revitalizace: Ing. arch. Otakar Kuča, Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová
Technická spolupráce na projektu: Ing. Josef Kubát, Ing. Milan Vodička
Realizace revitalizace parku: 2008-09

Celková rozloha parku: 8,5 ha
Rozloha vodních ploch: 0,46 ha / 4600 m2
Délka vodoteče: 450 m
Počet nádrží soustavy vodoteče: 11
Celkový počet stromů: 615 ks
Rozloha travnatých ploch: 5,5 ha
Náklady na realizaci I. až III. etapa: cca 44 mil. Kč 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg