V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 04/2010 Štúdia rekonštrukcie historického parku v obci Topoľčianky, Lucia Adamičková

Štúdia rekonštrukcie historického parku v obci Topoľčianky, Lucia Adamičková

Tisk

Dendrologický prírodno-krajinársky park v Topoľčiankach vznikol v 19. storočí ako súčasť panského sídla, v ktorom okrem iného trávil letné pracovno-rekreačné pobyty T. G. Masaryk. Keďže sa v súčasnosti nachádza v kulminačnom období svojho biologického rozkvetu, je nevyhnutná jeho celoplošná rekonštrukcia a regenerácia biologického materiálu.

Historický park je situovaný v obci Topoľčianky. Hlavný vstup do parku sa nachádza v centre obce. Park má pretiahly tvar (cca 2500 x 150 m), juhozápadnú až západnú expozíciu. Od severu je chránený lesoparkom a okolitými lesnými porastmi. Rozprestiera sa na ploche takmer 40 ha. Z hľadiska štrukturálno-hodnotovej kategorizácie historických parkových objektov patrí do kategórie A2 - architektonicky a biologicky celoslovensky významný objekt (Tomaško, 2004; Kubišta, 2005). Je jedným z najhodnotnejších parkových objektov Nitrianskeho kraja, významný kompletnosťou kompozičných prvkov a zachovalosťou romantického prírodno-krajinárskeho slohu. Avšak k zaradeniu parkového objektu do vyššej kategórie A1 je potrebných ešte mnoho opatrení.

Analýza súčasného stavu zelene a technických prvkov

Na základe vykonanej inventarizácie drevín boli vyhodnotené skutočnosti, z ktorých vyplýva prevaha listnatých taxónov so 70percentným zastúpením oproti ihličnatým taxónom s 30percentným zastúpením. Prevládajú dreviny stromovitého vzrastu (67 percent) oproti drevinám krovitého vzrastu. Z hľadiska vekovej štruktúry je možné konštatovať, že sa park nachádza v kulminačnom období svojho biologického rozkvetu. Napriek tomu sa vyznačuje bohatou dendrodiverzitou s existenciou 300 taxónov (listnatnáče predstavujú 190 taxónov). Jednotlivé parkové priestory sú prepojené systémom komunikácií. Okrem spevnenej asfaltovej príjazdovej a obslužnej komunikácie vedúcej ku kaštieľu a spevnených komunikácií v okolí poľovníckeho zámočku majú ostatné parkové chodníky prírodný charakter v podobe zhutneného povrchu a pieskového násypu. Ich technický stav ako aj stav prvkov drobnej architektúry je však nevyhovujúci. Zvláštnosťou je i dômyselne vybudovaný vodný systém v podobe štyroch jazierok a troch fontán.

Návrh riešenia

Návrh obnovy bol vypracovaný na základe podkladov, rozborov a analýz v snahe podtrhnúť výrazného ducha prostredia obnovou časom a údržbou zanedbaných súčastí a tým znovuobnovenie miesta kľudu a pohody pre širokú skupinu ľudí. Zámerom je tiež zveľadenie existujúcich atraktivít riešeného územia, obnovenie pôvodných a prínos nových funkcií vyplývajúcich s potrieb súčasnosti.

Ciele riešenia vyplývajúce z nedostatkov súčasného stavu

rekonštrukcia komunikačnej siete, prvkov drobnej architektúry

ošetrenie vzrastlých vzácnych drevín špecialistami - arbotistami

zabezpečenie kontinuálnych údržbových opatrení

časová organizácia parkového objektu v podobe otváracích hodín

bezpečnostné zabezpečenie objektu v podobe strážnika, strážnej služby

priestorová organizácia parkového objektu

zriadenie informačného centra

zapojenie detí a mládeže do aktivít edukačného a umeleckého charakteru

zabezpečenie poznávacích aktivít, vzdelávacieho procesu ako aj herných možností

zvyšovanie informovanosti obyvateľov, orientovanie ich záujmu správnym smerom

vedenie obyvateľstva k rešpektovaniu a chápaniu prírody

poukázanie na možnosť prepojenia s okolitými prírodnými i kultúrnymi atraktivitami

Návrh je zameraný na parkový objekt, avšak rieši tiež otázku súvislostí so širším okolím predovšetkým v rámci rekreácie. Keďže objekt je do vysokej miery zachovaný, bola navrhnutá exaktná slohovo - rekonštrukčná metóda v rozsahu celkovej revitalizácie a rekonštrukcie prvkov a zložiek parkového prostredia podľa zaradenia objektu do kategórie A2 (architektonicky a biologicky celoslovensky významný objekt). Okrem samotnej rekonštrukcie vegetačných a technických prvkov je snahou vniesť do priestoru atraktívne funkcie a možnosti, ktoré zaujmú širšie vekové skupiny obyvateľstva. Z pôvodného stavu návrh počíta s ponechaním väčšiny vegetácie, na odstránenie navrhuje prestarnuté, choré jedince, prípadne jedince nevyhovujúce z kompozičného hľadiska. Naopak, čo sa týka prvkov drobnej architektúry, je nevyhnutné ich kompletné odstránenie a tým úplná obnova. Uplatnenie voľnejšej, prírodnej kompozície graduje od kaštieľa smerom do vzdialenejších parkových partií. Výnimku predstavuje priestor v okolí poľovníckeho zámočka, ktorý je charakteristický svojou dekoratívnosťou a štvorcovým pôdorysom nesie prvky symetrie, dvoma vežičkami naopak asymetrie. Keďže je zámoček z obdobia secesie, návrh uplatňuje v úprave prvky typické pre toto obdobie (liatinové lavičky a smetné koše, historizujúce stožiare parkového osvetlenia, jednostranne naklonený záhon a iné). Keďže je v súčasnosti kovové oplotenie značne poškodené, je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Súčasťou návrhu je tiež nové oplotenie pozdĺž východnej hranice parku popri obslužnej komunikácii, ktoré končí rampou z dôvodu zamedzenia voľného prejazdu automobilov. Návrh zachováva súčasné vstupy, no pri troch z nich je potrebná rekonštrukciu kovových brán. So súčasnou komunikačnou väzbou sa v návrhu počíta spolu s odkrytím dvoch zaniknutých chodníkov a založením dvoch nových v súčasnosti vychodených chodníkov. Všetky pešie komunikácie okrem pár výnimiek sú navrhnuté v mlatovom prevedení. Pohyb osôb sa predpokladá hlavne po komunikáciách, ale pre pohyb a oddych návrhu ráta aj s využitím trávnikových plôch. Pohyb mechanizácie a motorových obslužných vozidiel sa predpokladá po obvodovej komunikácii vyusťujúcej za kaštieľom. Osobné automobily návštevníkov objektu budú sústredené na parkovisku pred vstupom do riešeného územia vedľa škôlky okrasných drevín a na parkovisku v blízkosti kaštieľa vedľa južného vstupu s rampou. Dôležitou zložkou je tiež obnovenie prepojenia systému vodných plôch v podobe štyroch jazierok. Navyše je navrhnutá rekonštrukcia pôvodného, v súčasnosti zaniknutého jazierka pred oranžériou. Podstatnou časťou je riešenie zóny dynamických a oddychových hier s mlatovým povrchom. Návrh vychádza z čiastočne pôvodného zamerania riešenej plochy, kde sa v súčasnosti nachádzajú zanedbané ihriská a priestor využívaný prevažne deťmi z neďalekej materskej škôlky. Avšak na rozdiel od súčasného vzhľadu priestoru, jeho zjednotením a použitím prírodných materiálov sa docieli prírodnejší charakter. Pre akési rozšírenie spoločenského priestoru kaštieľa je na ploche po jeho východnom boku navrhnutá sezónnu podlaha vyrobenú z dreva a PVC. Priestor je označený ako zóna spoločenských aktivít. Cieľom jej návrhu je vytvorenie podmienok pre rôzne celospoločenské príležitosti, akými sú svadby, komorné koncerty, predstavenia a akcie pre deti, bankety a i. Určitý podiel zo zisku z týchto aktivít by predstavoval tiež časť financovania údržby parku. K dispozícii sú tiež drevené skladacie stoličky a stoly, servírovacie stoly, garden bar a iné. Vybavenie terasy závisí od príslušného druhu spoločenskej akcie. Počas dní, v ktorých sa nekoná žiadna akcia, je možné využívanie terasy na relaxačné účely, posedenie so zapožičaním lehátok alebo drevených skladacích stoličiek. Treba venovať dostatočnú pozornosť ošetreniu a zakonzervovaniu vzácnych a hodnotných jedincov. Tiež je potrebné venovať následnú pozornosť a pravidelnú kontrolu ich stavu až po ich dožitie. Medzi hlavné činnosti navrhované pri ošetrovaní vzrastlých drevín patrí ošetrenie kmeňa, dutín v kmeni a ich zastrešenie, technické zabezpečenie kmeňa a koruny, odstraňovanie suchých a chorých častí, liečenie kôry a iné. Spomínanými odbornými zásahmi, ktoré vykoná špecializovaný tím arboristov zabezpečíme predĺženie životnosti drevín. Pri rekonštrukcii je tiež dôležité riešenie trávnikových plôch, keďže v súčasnosti majú skôr lúčny charakter na celom území. V zadných parkových priestoroch tento stav nepredstavuje až takú hrozbu, keďže úprava tu nadobúda najprírodnejší charakter, ktorý návrh plánuje zachovať aj v podobe extenzívne udržiavaného trávnika. Opačná situácia však vzniká v reprezentačných priestoroch v okolí kaštieľa a poľovníckeho zámočku, kde si úprava žiada založenie parterového intenzívne udržiavaného trávnika. Aby bola zabezpečená možnosť vstupu, pohybu a pobytu na ploche trávnika, bude tvorený miešankou z druhov odolných voči ušliapavaniu a zaťaženiu. Ďalším dôležitým zásahom je odstránenie náletových porastov. Je navrhnutá kombinovaná obnova porastov asanačným rubom chorých a poškodených jedincov a výrubom prestarnutých jedincov, prípadne jedincov nevyhovujúcich z kompozičného hľadiska. S následným uskutočnením dosadby rovnakého alebo náhradného druhu, ktorý plne zodpovedá ideovému zámeru a tiež ekologickým podmienkam a funkčným požiadavkám. Dôležitou zásadou je zachovanie kontinuity porastu, preto návrh počíta s postupnou obnovou s uplatnením princípu negatívneho výberu. Ostatná navrhovaná dosadba stromov a krov priestor dynamizuje a podporuje hru svetla a tieňa. Skupiny stromov sú početnejšie s narastajúcou vzdialenosťou od komunikácií, tým sú zväčšujú trávnikové plochy a vytvárajú ilúziu väčšieho priestoru. S myšlienkou obohatenia sadovníckej kompozície sú v celom parkovom objekte s výnimkou vstupného priestoru navrhnuté trvalkové rozvoľnené spoločenstvá blízke prírode. Navyše sú pre riešené územie i zjednocujúcim prvkom atraktívnym na pohľad tak zo vzdialenejších komunikácií ako aj z tesnej blízkosti. Výsadba je navrhnutá ako prevažne podrastové spoločenstvo mezofitných trvaliek. Celkovým cieľom navrhovaného riešenia je zveľadenie priestoru za súčasného podporenia existujúcej podstaty a ideového zamerania objektu, ktorým je farebná a tvarová sugestívnosť kompozície biologického materiálu.

Rekonštrukcia bývalej kolkárne

Z dôvodu nízkej informovanosti verejnosti, slabej organizácie priestoru a nízkej ekologickej uvedomelosti občanov je potrebné a v súčasnej dobe informácií priam nevyhnutné zriadenie informačného centra, ktoré by združovalo viacero aktivít a služieb na jednom mieste. Infocentrum predstavuje centrálne informačné stredisko a poskytuje:

informácie o dianí v parku Topoľčianky

informácie o dianí v obci Topoľčianky

informácie o okolitých pamätihodnostiach a rekreačných možnostiach

služby sprievodcu po parku za účelom priblíženia odboru dendrológie návštevníkom,

tzv. dendrologické prechádzky

sezónne edukatívne a tvorivé workshopy pre deti a mládež

vypracovanie a zabezpečenie výletného itineráru na mieru

online poradenstvo - www.park-topolcianky.sk, informačné brožúry, propagačný materiál

zapožičanie lehátok, skladacích stoličiek, herných náradí pre bedminton, petanque, šachy a i.

služby sprievodcu po miestnych i okolitých pamätihodnostiach

Informačný systém v podobe informačných tabúľ pojednávajúcich o základných informáciách o parku, kaštieli, vegetácii a iných skutočnostiach. Systém tabúľ by mal nadväzovať a súvisieť s ostatnými potenciálnymi objektami rekreácie v okolí parku. A to s tabuľami v lesoparku, ktoré by pojednávali o lokálnej flóre a faune, s tabuľami pozdĺž priebehu cyklotrasy Topoľčianky - Zlatno, tabuľami v areáli TJ Tatran Topoľčianky a tabuľami v Národnom žrebčíne. Ďalej informačný systém zahŕňa umiestnenie menoviek vybraných druhov drevín na území parku. Veľkou snahou je zapojenie detí a mládeže zo základnej školy Topoľčianky do parkových aktivít, ktoré ich vedú jednak k poznaniu i zodpovednému prístupu k životnému prostrediu, tak k pobytu v zdravom a estetickom prostredí. V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú kamenné umelecké diela, ktoré sú výsledkom umeleckých sochárskych sympózií konajúcich sa každoročne v Topoľčiankach, taktiež bronzové sochy od sochára Alojza Stróbla. Aj v budúcnosti návrh počíta s osadením rôznych umeleckých diel do trávnatých plôch a s konaním sezónnych prírodných umeleckých workshopov s vernisážami. Ako aj pri edukačných aktivitách, aj v umeleckej sfére je snaha o zapojenie detí a mládeže, s cieľom podporiť ich umelecké a estetické cítenie.

Rekonštrukcia historického parku v Topoľčiankach by bola obrovským prínosom, nielen pre súčasnú generáciu, ale aj pre generácie budúce. Úspešnosť projektu je podmienená spoluprácou všetkých zložiek obce, tiež zapojením občanov, detí a mládeže nielen do edukatívnych procesov, ale aj do sadovníckych a údržbových opatrení, ktoré sú predpokladom pre plnohodnotnú prevádzku objektu. Je dôležité, aby sme ďalším generáciám zachovali kus histórie, tak aby mohli vidieť podobné objekty historickej zelene nielen na obrázkoch, ale i v skutočnosti.

Ing. Lucia Adamičková (1986)

absolventka inžinierskeho stupňa štúdia v odbore Záhradná a krajinná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Legenda k pôdorysu

1 - renesančno-klasicistický kaštieľ

2 - secesný poľovnícky zámoček

3 - budova oranžérie so skleníkmi

4 - budova bývalej kolkárne navrhnutá na infocentrum

5 - turistická ubytovňa

6 - jatka, mäsovýroba

7 - ruina starého mlyna

8 - zóna dynamických a oddychových hier

9 - zóna spoločenských aktivít

10 - pikniková a prechádzková zóna

11 - jazierko pri kaplnke

12 - labutie jazero

13 - jazierko pri „medveďovi"

14 - malé jazierko

15 - zaniknuté pôvodné jazierko navrhnuté na vybudovanie

16 - bronzové plastiky od sochára Alojza Stróbla

17 - zrekonštruovaný prívodný kanál

18 - spoločenstvá prírode blízkeho charakteru

Použitá literatúra

BENČAŤ, F. 1992. Prírodne krajinársky park v Topoľčiankach - Perla Tríbeča. In: Krásy Slovenska, roč. LXIX, 4.1992, č.5, s.24.

ČEPČEK, Š. 1983. Topoľčianky. Bratislava : Tatran. 1983, 168 s. ISBN 61-466-83.

KISS, K. 2000. 80 rokov Štátnych lesov v Topoľčiankach. Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR. 2000, 124 s.

ISBN 80-88677-95-5.

KUBIŠTA, R. 2005. Hodnotenie a kategorizácia historických parkov Slovenska s dôrazom na región Ponitria : dizertačná práca. Nitra : SPU. 2005.

OTRUBA, I. 2002. Zahradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Šlapanice: Vydavatelství ERA. 2002. ISBN 80-86517-13-6.

PEJCHAL, M. - ŠIMEK, P. 2004. Obnova vegetačních prvkú a režim péče o ně v památkách krajinářské architektury a záhradního umění. In: Krajinářská architektura a proměny historických prostorú. Sborník z odborného semináře konaného u příležitosti 85. výročí založení MZLU. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004, s 4-10.

STEINHŰBEL, G. 1990. Slovenské parky a záhrady. Martin: Osveta. 1990, 144 s. ISBN 80-217-0158 -7.

TOMAŠKO, I. 2004. Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. Bratislava: VEDA. 2004, 160 s. ISBN 80-224-0797-6.

VREŠTIAK, P. - JUHÁS, I. 1984. Dendrologická štúdia parku v Topoľčiankach. Arborétum Mlyňany: Ústav dendrobiológie, Centrum biologicko - ekologických vied SAV, 1984.

Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny.

Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

Internetové zdroje

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu

http://www.zamok-topolcianky.sk/main.php?menu=1&lang=sk


 

 

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg