V novém čísle najdete:

Téma: ZELENÁ INFRASTRUKTURA

Úvod do tématu a anketa

Přírodě blízké odvodnění urbanizovaných území

Revitalizace staré Ponávky

ZI v zahraničí (Nové Mexiko, Berlín)

ZI a aktivity vysokých škol (Nitra, ČZU)

 

Navigace: Domů Aktuálně Novela zákona o ochraně přírody a krajiny a vegetační doprovod silnic, Daniela Švédová

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny a vegetační doprovod silnic, Daniela Švédová

Tisk
Kácení dřevin u silnic je v posledních letech velmi frekventované téma. Díky velmi dobře organizované mediální kampani bylo docíleno přijetí novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK). Ve věci kácení dřevin novela nejvíce postihla silniční správce, kterým byla odebrána možnost kácet dřeviny na základě oznámení podle § 8 odst. 2 ZOPK při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Je to ale opravdu dobře?
Návrh na změnu ZOPK padl v březnu 2007, kdy podle tiskové zprávy ministr životního prostředí Martin Bursík a ministr dopravy Aleš Řebíček požádali Ředitelství silnic a dálnic ČR, hejtmany a ředitele krajských úřadů, aby zastavili kácení silničních stromořadí. Navrhli také vytvoření společné pracovní skupiny, která se měla pokusit o dohodu o postupu při správě silniční vegetace. Ministerstva měla připravit analýzu problému a jeho jednoznačné a srozumitelné právní řešení.
Analýza problémů se neprovedla, pracovní skupina se nesešla. Jednoznačné a srozumitelné právní řešení je v nedohlednu. Ministři se na novele ZOPK dohodli mezi sebou. Ztratila se tím šance na vzájemné vysvětlení problémů, stanovení priorit a sladění ZOPK a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Po novele ZOPK zákony na sebe nenavazují nebo jsou v rozporu.
V civilizovaných zemích bývá obvyklé, že má-li někdo zákonem stanovenou povinnost, má i pravomoc této povinnosti dostát. Po novele ZOPK silniční správce takovou pravomoc nemá. Původní obecné znění § 8 odst. 2. ZOPK: „Povolení není třeba ke kácení dřevin... při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů" platilo pro všechny subjekty, které měly ve zvláštních předpisech uloženo i nakládání s dřevinami, tedy i kácení. Obecné znění bylo nahrazeno konkrétním: „...při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav". Právo tedy mají jenom některé subjekty, silniční správce ne. Je to nerovné postavení subjektu před zákonem. Platné znění zákona o pozemních komunikacích týkající se vegetace sice není vyhovující (§ 15 a § 29), ale novelou ZOPK se problémy a nejasnosti výrazně prohloubily. Mnohem lepším řešením by byla novela zákona o pozemních komunikacích, kde by bylo upřesněno, kdy a v jakých případech má silniční správce právo kácet dřeviny na oznámení.
Novela ZOPK přinesla do našeho právního systému naprostou anomálii, s kterou si ani právníci nevědí rady. K původnímu znění § 8 odst. 1 bylo přidáno: „Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem." Je to zvláštní „bonus" pouze pro resort dopravy. Těžko však říci, jaký má tato dohoda smysl, k čemu má sloužit a jak k ní dojít. V této věci jsem požádala Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o výklad. Oficiální odpověď jsem neobdržela. Předběžné stanovisko je to, že dohodu zajišťuje orgán ochrany přírody a MŽP společně s Ministerstvem dopravy (MD) vypracují metodický pokyn, jak k dohodě dojít. Pro dokreslení situace je potřeba uvést, že silniční správní úřad pro dálnice a rychlostní silnice je MD a drážní správní úřad je jeden v republice. Nárůst nesmyslné administrativy je zřejmý a nerovnost postavení subjektů před zákonem také.
Důvodů, proč má mít silniční správce právo kácet dřeviny, je mnoho a nelze je zde vyjmenovat všechny. Např. se musí kácet stromy, jejichž provozní bezpečnost je nevyhovující, a tam, kde je zvýšené riziko dopravních nehod. Naprosto mylná je představa, že kolem silnic rostou pouze stromy v alejích a pouze tyto se kácí. Roste zde také velké množství náletů, které mohou tvořit pevnou překážku silničního provozu, jsou přehuštěné nebo rostou na nevhodných místech (např. v příkopech, nad kanalizací, v těsné blízkosti stavebních prvků) a mohou způsobovat zhoršení stavebně technického stavu pozemní komunikace.
Za obrovský přínos novely ZOPK je považována možnost ukládat náhradní výsadbu za pokácené dřeviny (i za nálety). Je zde však nebezpečí, že silniční správci budou nuceni vysazovat na zcela nevhodných místech a tím se založí na problém v budoucnu. Při ukládání náhradní výsadby je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že za posledních 10 let se na našich silnicích zabilo při srážce automobilu se stromem 1821 osob (v průměru každý druhý den jedna osoba) a také to, že pro výsadbu dřevin u silnic jsou stanoveny limity (ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic).
Novela ZOPK platí, ale opět se volá po zpřísnění kácení a novele prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k ZOPK. Rozjíždí se mediální kampaň a podepisují se petice na její podporu. Důvodem je např. kácení porostů stromů na pozemcích prodaných jako stavební. V současné době lze kácet stromy bez povolení nebo oznámení do obvodu kmene 80 cm ve výšce 1,30 m nad zemí. Návrh sice obvod kmene zmenšuje na 60 cm, ale tak jako doposud ignoruje existenci porostů stromů. I podle návrhu lze sice pokácet pouze 40 m2 keřů bez povolení nebo oznámení, ale rozsah plochy porostu stromů nedosahujících 60 cm obvodu není limitován. Pokud má být novela smysluplná, je potřeba ji více promyslet. Musí se vzít v úvahu existence porostů stromů a toto zohlednit i v náležitostech oznámení nebo žádosti o povolení kácení dřevin. Stávající úprava je pro porosty naprosto nevhodná a v praxi přináší velké problémy. Je jenom dobře, že ministryně ŽP odolala nátlaku a novelu nepodepsala. Snad se dočkáme toho, že se nad novelou někdo zamyslí. Na závěr je nutno dodat, že pokud investor pozemek s dřevinami koupí jako stavební, zpřísnění kácení stavbě nezabrání.
Má-li někdo zájem o informace týkající se problematiky silniční vegetace, může se na mne obrátit.

Ing. Daniela Švédová
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

szkt_logo

Přihlášení pro členy

Pouze některé příspěvky jsou volně přístupné. Ostatní mohou otevřít jen členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanského sdružení, anebo předplatitelé časopisu Zahrada – park – krajina. Pro přihlášení zadejte VašeRychlý kontakt

Mám zájem o: