V novém čísle ZPK 3/2020 najdete:

Téma: SOBĚSTAČNOST

Městské farmaření

Naše sklizeň v Rotterdamu

Zahrady a městská prérie města automobilů

a další

 

 

 

Navigace: Domů Archív teorie a dějiny zahradního umění Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě: pohled realizátora

Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě: pohled realizátora

Tisk
Ing. Jiří Slepička

Rekonstrukce Královské a knížecí akropole na Vyšehradě patřila k nejvýznamnějším akcím, které naše firma, Zahradní architektura Tábor, ve své historii prováděla. Snažili jsme se zde zhodnotit své dlouholeté zkušenosti nabyté při rekonstrukcích historických parků a zahrad. K těm v minulosti patřily rekonstrukce zámeckého parku v Chotovinách, zahrady Černínského paláce, Valdštejnské zahrady, dále práce v zahradě Kinských, Vojanových sadech, v parku Na Fidlovačce a další.

Ani na Vyšehradě jsme při zahájení rekonstrukce akropole nebyli nováčky. V letech 1999 až 2000 jsme zde provedli kompletní rehabilitaci Karlachových sadů podle projektu Doc. Dr. Ing. arch. Otakara Kuči. Následně jsme v roce 2002 prováděli kompletní úpravy ve Štulcových sadech, tentokrát podle projektu Ing. arch. Ivany Tiché. Obě práce byly v celkové hodnotě čtyř milionů korun.
Nejzásadnější a největší proměnou však prošla Královská a knížecí akropole, která patří k nejcennějším místům na Vyšehradě. Na této rekonstrukci jsme měli možnost spolupracovat s naším milým panem architektem Kučou, jehož projekt ve výběrovém řízení na úpravu tohoto území zvítězil. Při prvním zhlédnutí projektu bylo naprosto jasné, že jeho myšlenka je úžasná a vychází z genia loci Vyšehradu. Pan architekt zde prokázal svou zralost a erudici a zároveň se zde projevila jeho pokora k historickému Vyšehradu. Nemenší podíl na celkovém výsledku měli i zástupci investora, ředitelka Národní kulturní památky Vyšehrad Mgr. Míla Havelková a vedoucí úseku péče o zeleň Ing. Drahomíra Kolmanová. Díky nim a jejich intenzivnímu zájmu a vstřícnosti byly všechny vzniklé problémy řešeny rychle, což přispělo ke zdárnému průběhu prací.
Při zahájení realizace byl stav území velmi neutěšený. V celém areálu byly staré poničené asfaltové cesty, které na mnoha místech vzdouvaly kořeny stromů, a na cestách hrozilo nebezpečí zranění; mobiliář byl starý, poničený a silně omšelý.
Na bývalém cvičišti Sokola před budovou purkrabství byla skládka odpadu lemovaná potrhaným drátěným plotem a stav zeleně byl velmi špatný. Celková plocha řešeného území byla 21 065 m2.
Práce spočívaly v poměrně rozsáhlých terénních úpravách a jejich cílem bylo propojení celého prostoru v jeden souvislý celek. To se mohlo podařit jen při vybudování nových ramp, schodišť a nových tras cest.
Veškeré práce na rekonstrukci byly prováděny za plného provozu ve snaze značný turistický provoz pokud možno neomezovat. Samotné práce začaly v nejzazší části akropole - u Galerie Vyšehrad, aby již hotové úpravy nebyly poškozeny dalším provozem. V těchto místech jsme vybudovali dlažbu z kamenných odseků okrové barvy. Po konzultacích zhotovené dlažby s panem architektem bylo téměř okamžitě rozhodnuto, že stejný typ povrchu bude použit také na ostatních nově vybudovaných hlavních cestách akropole a nahradí původně navrhovanou mozaiku.
Kromě dlážděných hlavních cest jsme pro výstavbu vedlejších komunikací použili technologie mlatů. Tento povrch je téměř přímo předurčen pro použití v podobných historických areálech. Snažili jsme se, aby mlaty působily skromně a přirozeně tak, jako by zde byly odedávna. Starodávnému vzhledu hodně napomohla i poměrně originální myšlenka pana architekta, že uprostřed mlatových cest budou travnaté pásy vytvářející dojem cest pro povozy, tak jak v minulosti mohly vypadat. Důležité při tom bylo hledisko barevnosti použitých materiálů.
Právě při řešení detailů se opět projevila zralost a profesionalita projektanta a naší firmy, která se mlatovým povrchům již po léta věnuje. Myslím, že konečný výběr odstínu a struktury se nemohl povést lépe. Kombinací mlatů a zlomkové dlažby, obojí v okrové barvě, vznikl harmonický výsledný celek odpovídající historickému charakteru území.
Nedílnou součástí rekonstrukce byly sadové úpravy. Vysadily se živé ploty ze semenáčů Taxus baccata, soliterních stromy, založily malé vinice a travnaté plochy na celém území akropole. Tyto práce provedla firma Antonín Pechek - zakládání a údržba zeleně, která již mnoho let příkladně pečuje o veškerou zeleň na Vyšehradě. Díky instalovanému závlahovému systému byly veškeré sadové úpravy brzy v plném rozvoji.
Velmi zajímavé byly terénní úpravy a modelace detailně dotvářené často přímo v terénu při kontrolních dnech. Nové nápady jsme v rámci projektu a jeho smyslu rádi realizovali; na konci tohoto tvůrčího procesu je nová akropole, tak jak jsme ji my všichni spolutvůrci cítili a chtěli vidět. Doufáme, že v této uspěchané době si najdete volnou chvilku a přijdete pobýt do prostor, které vás mohou oslovit nejen svou novou úpravou, ale hlavně vůní historie a naší slavné minulosti.

Ing. Jiří Slepička (1959) - doplnit profesní CV

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg