V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

Ublížená planeta, sucho a pandemie

Aby trávník nebyl zelenou pouští

Levandule: středomořská letní láska

 

 

 

 

 

 

Navigace: Domů Archív architektura Zámecký park Heřmanův Městec

Zámecký park Heřmanův Městec

Tisk
Petr Veselovský
V České republice je málo měst, která se mohou pochlubit dostatkem zeleně ve městě i jeho okolí. Heřmanův Městec k ním bezesporu patří. Velký podíl na tom má zámecký park s rozlohou 40 hektarů
Přírodně krajinářský park byl založen v mělkém údolí s porosty přirozených teplomilných doubrav, pravidelně sečenými lučními plochami a meandrujícím potokem Podolka, který zároveň napájí vodou zámecký rybník. Domácí dřeviny jsou v malé míře doplněny výsadbou introdukovaných druhů. Park jako součást barokního zámku z 18. století spravuje Památkový ústav v Pardubicích, vlastníkem a uživatelem obou objektů je Domov pro seniory hlavního města Prahy. Zámecký park však v mnohem větší míře využívají občané nebo návštěvníci města. Území je částí přírodního parku a evropsky významné lokality Heřmanův Městec dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Projekt a první úpravy
Novodobá historie parku začíná roku 1995 vznikem komise životního prostředí jako poradního orgánu Města Heřmanův Městec, jejímž cílem je mimo jiné postupně zlepšovat stav zámeckého parku. Výsledkem první prohlídky parku za účasti zástupců Památkového ústavu v Pardubicích, ředitelky domova důchodců a členů zmíněné komise bylo označení nemocných stromů a exemplářů v havarijním stavu (nejčastěji poškození větrem a napadení dřevokaznými houbami). Zároveň bylo již tehdy konstatováno, že pod vedením ředitelky Domova pro seniory Marie Málkové se stav zeleně podstatně zlepšil. Pravidelné kosení lučních ploch, odstraňování porostů náletových dřevin a podle možností kácení odumřelých stromů byly pozitivními kroky, které přispěly k lepšímu vzhledu parku a byly dobrým základem pro zpracování koncepce dlouhodobé údržby.
Na jaře roku 1996 provedla RNDr. Božena Gregorová z Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze posouzení zdravotního stavu dřevin v zámeckém parku. Na základě výsledků hodnocení byly odstraněny stromy v havarijním stavu a souběžně první dosadby dřevin (110 ks listnatých stromů se zemním balem, 450 ks prostokořených listnáčů a 29 ks jehličnanů) za cca 700 000 Kč. Projekt na rekonstrukci zámeckého parku byl zpracování o dva roky později (autoři Václav Babka a Zdenek Sendler) a zároveň bylo úspěšně požádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), která pokryla první vlnu prací z dubna a května 1999: společnost Eden Brno provedla výsadbu 109 ks alejových stromů o obvodu kmene 18/20 cm, 470 ks keřů a 3000 ks lesních sazenic (dub, lípa, habr, javor, borovice, buk). Zároveň se ošetřilo 320 ks mohutných starých stromů podél hlavních parkových cest a asanaci cca 70 ks stromů. Všechny výše uvedené práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě.

Oprava zdi a odstranění letního kina
Činnosti v posledních deseti letech, kterými se postupně realizuje připravený projekt, jsou již hrazeny z rozpočtu vlastníka parku. Na podzim roku 1999 proběhla oprava rozvalené části ohradní kamenné zdi v délce cca 30 m. Práce byla provedena místní firmou s použitím převážně původních kamenů, které zde mnoho let zarůstaly trávou. Výsledek opravy uspokojil investora i Památkový ústav.
V roce 2000 proběhla další větší dosadba cca 20 ks různých kultivarů listnatých stromů. Zároveň v té době začala intenzivní jednání s Městem Heřmanův Městec o odstranění nefunkčního zařízení letního kina v prostoru bývalého zemníku v zámeckém parku (podle sdělení místních pamětníků zde původní majitel kníže Kinský těžil kámen pro výstavbu ohradní zdi). Městu končila smlouva o bezplatném užívání tohoto prostoru. Nejprve byla odstraněna konstrukce promítacího plátna a teprve v roce 2004 demolována zchátralá promítací budova a demontovány barevné plastové lavice. Město Heřmanův Městec ze svého rozpočtu uvolnilo částku cca 500 000 Kč na odstranění všech stavebně technických prvků, terénní úpravy a následné zatravnění celé plochy. Po probírce dřevin v okolí zemníku a odstranění pletivového plotu se obnovil průhled na zámek, v jehož ose bylo v minulosti plátno letního kina.
Pokud bychom chtěli mluvit o vizuálním spojení s okolní krajinou, je třeba zmínit unikátní výhled ze stráně nad zámeckým rybníkem. Z tohoto místa se otvírá pohled přes park na zámek (cca 600 m), hrad Kunětickou horu u Pardubic (cca 20 km) a při ideální viditelnosti až na Sněžku (cca 130 km).
Vyhlášení lokality Natura 2000
Do roku 2006 průběžně probíhala asanace nemocných stromů a jednotlivé dosadby. Po tomto zlomovém roce se údržba porostů dřevin začala komplikovat v souvislostí s vyhlášením evropsky významné lokality Natura 2000, která kromě zámeckého parku zahrnuje i nedalekou parkovou plochu starých dubů, tzv. Bažantnici, a lipovou alej podél silnice na Chrudim. Předmětem ochrany je páchník hnědý (Osmoderma eremita), který žije v dutinách starých listnatých stromů. Představy zahradníků a entomologů o způsoby údržby stromového patra se však značně odlišují. Největší diskuze vyvolávají uměle vytvořená torza odumřelých dřevin v blízkém okolí zámku a požadavek ponechání kmenů kácených starých listnatých stromů na místě (komplikace s údržbou okolních travních porostů). Lze jen doufat, že se nalezne rozumný kompromis a zámecký park bude pro budoucnost zachován nejen jako refugium vzácných druhů hmyzu, ale i jako památka zahradního umění.
Ing. Petr Veselovský (1956), absolvent VŠZ v Lednici na Moravě, zahradnický obor, v letech 1983-1993 samostatný šlechtitel Sempra Heřmanův Městec, od roku 1993 pracovník ochrany přírody odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic, od roku 1995 předseda komise životního prostředí při Městském úřadě Heřmanův Městec.
Komentář ředitelky Domova pro seniory
Vlastníkem tohoto unikátního pozemku je od roku 1951 Hlavní město Praha. Péče o park s rozlohou téměř 40 hektarů není vůbec jednoduché, zvláště proto, že primárním účelem naší organizace je poskytování pobytových sociálních služeb. Údržba parku je velmi náročná finančně i organizačně, ale
Považuji ji za svou samozřejmou povinnost - snad i proto, že jsem v Heřmanově Městci prožila téměř 40 let a park mám velice ráda. Snažím se, aby byl i nadále chloubou celého města. Díky dlouhodobé spolupráci s odborníky (Ing. Petr Veselovský, Ing. Věra Veselovská - oba občané Heřmanova Městce) získal park dnešní podobu a naše společné záměry samozřejmě budeme realizovat i nadále. V letošním roce podáme žádost o dotaci na údržbu parku z prostředků EU, v posledních dvou letech jsme za finanční spoluúčasti Města Heřmanův Městec využili dotace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí.
Park je ozdobou našeho Domova pro seniory. Řada jeho uživatelů se rozhodla opustit rušnou Prahu právě díky parku. Naši klienti však mohou využívat pouze bezprostřední okolí zámku, zdravotní stav či pokročilé stáří jim bez asistence personálu již nedovolí využívat areál celý.
Při společných akcích minimálně dvakrát ročně pořádáme výpravy až k rybníku, který je na opačném konci parku. Otevírání a zamykání rybníka je oblíbenou akcí pro asi 40 uživatelů. Vycházky, či spíše vyjížďky, při nichž personál zaveze uživatele na invalidních vozíčcích do parku, patří mezi nezapomenutelné zážitky. Pohled z okna či z balkónu na zámecký park v kterémkoli ročním období působí jako balzám na duši nejen pro naše obyvatele Domova, ale i pro zaměstnance a návštěvy.
Marie Málková (1953), od roku 1987 ředitelka Domova pro seniory v Heřmanově Městci

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg