V novém čísle ZPK 2/2020 najdete:

Téma: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Naozaj veríme v sucho v mestách?

Stromy jako klimatizace veřejných prostranství

Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí

Suchov v Brně

Okrasné rostliny ve městech

 

Navigace: Domů Obsah časopisu 04/2009 Vodní svět Gutova aneb kdo si hraje nezlobí

Vodní svět Gutova aneb kdo si hraje nezlobí

Tisk

Eva Jakubcová, Jiří Slepička

Na jaře 2008 začal vznikat v areálu školy Gutova na Praze 10 první projekt dětského vodního hřiště u nás. V zahraničí je hra s vodou velmi často užívaným herním prvkem využívaným k oživení zeleně či moderních zastavěných ploch. Tak tomu bylo do jara 2008 jen ve světě. U nás to vypadalo trochu jinak - suše a bez vody.

Jen málokteré dítě má dnes možnost vyrazit po dešti před dům stavět přehrady či mlýnky na právě vzniklých loužích, natož vyrazit na potok hrát si a stavět přímo na něm. A vzpomeňme si, jak to bývalo krásné a jak se na nás maminky po návratu domů zlobily! „Miláčku, kdy ses tak šíleně zmazal? Ty sis snad musel hrát v bahně, ne?" „Ale maminko, jen maličko...". Jak úsměvné.

Bohužel, v Čechách se tento problém zdál tak neřešitelný, že se většinou od stavby hřišť s jakýmkoli vodním herním prvkem, byť by to byl jen malinkatý potůček či tryska s vodou, ustupovalo. Nikdo si totiž nechtěl dělat problémy s případnými rozčilenými rodiči zmáčených dětí, kteří nelení a utíkají na úřad si stěžovat a vymáhat náhrady za zničené oblečení. Důležitou roli zde hrála i obava, zda je vůbec reálné dodržovat platné hygienické normy a zda nedojde ke zbytečnému rozporu se zákonem.

Investoři vodního světa se naštěstí tohoto problému nebáli, a tak se konečně vodních herních prvků dočkaly i děti v Praze. V uzavřeném a hlídaném areálu školy v Gutově ulici byl zrealizován první vodní svět v Čechách. Projekt byl financován z rozpočtu městské části Prahy 10 s dotací z Magistrátu hlavního města Prahy. V celém multifunkčním areálu je umístěno nejen toto vodní hřiště, ale i hřiště pro všechny věkové kategorie, vysoká umělá horolezecká stěna, skatebortové hřiště, fotbalové hřiště,zimní kluziště, brach volejbalové kurty a restauraci. Autorem projektu Vodního světa je ing. architekt Lauda z Atelieru Lila, základní stavbu realizovala firma ING BAU, celkovou montáž provedla naše firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR spol. s r.o..

Vodní svět je postaven výlučně z výrobků německé firmy Richter spielgeraete GbHm, která na světovém trhu s dětskými hřišti působí již více než 40 let . Tyto výrobky byly kromě své vyhlášené kvality vybrány i pro svůj ne úplně tradiční, i když přírodní vzhled. Přírodní vzhled dřevěných prvků je u vodních herních prvků citlivě kombinován s jednoduchým designem z vysoce kvalitní nerezové nerez oceli odolávající dlouhodobě chemicky ošetřené vodě. řiště se tedy dětem na první pohled nepodbízí pestrými barvami, a vybízí návštěvníky objevit jeho herní funkce a technické záludnosti až při samotné hře. Vybrané herní prvky podporují nejen všestranný pohybový rozvoj dětí ale i jejich povědomí o fungování základních fyzikálních zákonů. Jako jeden z nejznámějších příkladů můžeme uvést třeba známý Archimédův vodní šroub. Pokud navštívíte hřiště v dopoledních hodinách, tak možná bude svědky praktické výuky hodin fyziky, kdy paní učitelky přivádí své žáčky k Archimedovu šroubu a snaží se svým malým studentíkům vštípit podstaty základů působení fyzikálních zákonů v realitě.

Jedním z důležitých kritérií při stavbě hřišť firmy Richter je vždy také snaha tvůrců, aby na hřišti byla vytvořena ta největší herní pohoda při poskytnutí nezbytné bezpečnosti dětí odpovídající současně platným evropským normám (Spolutvůrcem těchto norem je právě zmiňovaný pan Richter). Právě on je zastáncem myšlenky, že štastné a spokojené dítě nejen že nezlobí, ale nesnaží se ani herní prvky ničit a většinou si hraje i spokojeně, v klidu a tím i bez toho, že by si způsobilo nějaký úraz. A to je ten směr při tvorbě dětských hřišť, který se nám líbí a který bychom rádi prosazovali.

Při stavbě vodního světa v celkovém rozsahu cca 15 milionů, bylo použito vodních herních prvků včetně montáží za cca 4 miliony, tobogánů za 2 miliony a vodní technologie za 5,3 milionů korun. Ostatní peníze byly potřeba na zbudování kopce s umělým korytem, pochozích lávek, dřevěných mol, bahniště a doprovodných cest.
Je zde umístěno 15 herních vodních prvků, u každého je pak umístěna informační cedule s názvem prvku a stručným návodem k jeho použití (např.Archimédův vodní šroub, dopravník vody Archimedova šroubu, vodní mlýnek).

Celý systém vodního světa funguje na cirkulaci tekoucí vody, která teče kruhovým korytem vydlážděným z drobných žulových kostek v betonu, v tomto korytě jsou pak umístěny jednotlivé prvky. Uprostřed tohoto kruhu je vytvořen umělý kopec, doplněný umělými balvany vytvořenými pomocí torkretového nástřiku. Celé hřiště tvoří zároveň nástupní plochy pro nerezové skluzavky a tobogány. Voda v celém tomto systému je čištěna pomocí bazénové technologie na základě pískových filtrů.

Při montáži vodních herních prvků bylo velice důležité dodržet technologické postupy tak, aby nedocházelo k případnému poškození izolací podkladních betonů. Zahradní architektura Tábor vyřešila tento problém operativně. Z těchto důvodů byl proveden zásah do konstrukcí (po odsouhlasení dodavatelem herních prvků) tak, že prvky nebyly kotveny do betonů a toto kotvení bylo nahrazeno pomocí patlí, které byly upevněny chemickými kotvami a následně zadlážděny.

Pokud zavítáte do Gutovky za alespoň trochu příznivého počasí zjistíte, že areál je plný malých či velkých, čistých či špinavých, suchých či mokrých, ale určitě vždy šťastných a spokojených dětí s rodiči č i prarodiči. Nikomu už nevadí, že se miláček ryje s bagrem v mokrém písku a je celý mokrý a zmáčený, hlavně že je spokojený a nezlobí. Pokud budete mít cestu kolem, určitě neopomeňte se zde alespoň na chvilku zastavit a pokochejte se nejen hezkým architektonickým ztvárněním místa, ale hlavně tou pozitivní atmosférou, která zde vzniká při hře s vodou.


Protože při stavbě hřiště bylo nutné brát samozřejmě zřetel na dodržení platných hygienických norem, které pro většinu zahradníků či úředníků není příliš známá, v příloze uvádíme pro případné zájemce nejdůležitější informace o nutných normách.

Na hřišti bylo nutno provést rozdělení technologie čištění vody dle účelu provozu na dětské brouzdaliště s hloubkou vody do 40 cm, dojezdový bazén u skluzavky, vodní koryto a ostatní vodní plochy - v příloze pak uvádíme jejich bližší specifikace.

Příloha:
A.
V podmínkách provozu vodních ploch určených ke koupání bylo nutno dodržet Požadavky na jakost vody umělých koupališť dle Vyhlášky č. 135 / 2004 MZ ČR )
Bylo nutné dodržet také mikrobiologické požadavky.

Mikrobiologické požadavky :
Bazénová voda a rovněž tak případné sedimenty a nárůsty v bazénu nesmějí obsahovat patogenní či podmíněně patogenní agens původu bakteriálního ( z oblasti střevní či jiné flóry ), virového ( eteroviry ) či protozoálního ( limax - améby ) či vajíčka parazitických červů, patogenní kvasinky a plísně, toxické řasy a sinice. Do bazénové vody se nesmějí vyplavovat organizmy , které se mohou množit na filtrech ( např. Nematoda ).

Fyzikální a chemické požadavky „

Ukazatel

Jednotka

Upravená voda před vstupem do bazénu

Upravená voda

během provozu

Průhlednost

-

-

nerušený průhled na celé dno

Zákal

ZF

0,2

0,5

pH

6,5 – 7,6

6,5 – 7,6

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem

( CHSK – Mn )

Mg / l

Absolut. hodnota

nesmí překročit 3 mg / l

2 mg / l nad hodnotu

plnící vody

Amonné ionty ( NH4 )

Mg / l

-

≤ 0,5

Dusičňany

Mg / l

-

20,0 mg / l nad hodnotu

plnící vody

Volný chlor

pro teploty vody do + 280C

Mg / l

taková hodnota, aby zajišťovala v bazénu

potřebný obsah

0,3 – 0,6

Volný chlor

pro teploty vody od 29 do 320C

Mg / l

taková hodnota, aby zajišťovala v bazénu

potřebný obsah

0,5 – 0,8

Vázaný chlor

Mg / l

co nejnižší, nesmí překročit 0,3 mg / l

Ozón

Mg / l

≤ 0,05

-

Redox-potenciál

( měřeno Ag/AgCl elektrodou )

- při pH 6,5 – 7,3

- při pH 7,3 – 7,6

MV

MV

≥ 750 ± 20

≥ 770 ± 20

≥ 700 ± 20

≥ 720 ± 20


B.

Rozdělení technologie na provozní soubory dle účelu provozu :
Dětské brouzdaliště s hloubkou vody do 0,40 m
Samostatný bazén s přepadovým celoobvodovým žlábkem a systém odtokových a vtokových armatur ( vpusti,trysky )
Samostatná necirkulační úpravna v objektu šaten se samostatnou akumulační nádrží.
Úprava vody při recirkulaci :
mechanické předčištění
odstraňování barvotvorných a zálakotvorných látek koagulační filtrací na tlakových rychlofiltrech
chemická úprava vody - automatické dávkování dezinfekce ( chlor ), stabilizace pH hodnoty a dávkování koagulačního činidla
ohřev bazénové vody

Dojezdový bazén skluzavky
Samostatný bazén s přepadovým celoobvodovým žlábkem a systém odtokových a vtokových armatur ( vpusti,trysky ).
Samostatná necirkulační úpravna v objektu šaten se samostatnou akumulační nádrží.
Úprava vody při recirkulaci :
mechanické předčištění
odstraňování barvotvorných a zálakotvorných látek koagulační filtrací na tlakových rychlofiltrech
chemická úprava vody - automatické dávkování dezinfekce ( chlor ), stabilizace pH hodnoty a dávkování koagulačního činidla
ohřev bazénové vody
Vodní koryto
Samostatný provozní soubor s určujícím zaměřením pro zajištění požadovaného průtoku vodním korytem .
Úprava vody při recirkulaci spočívá v mechanickém předčištění a provedení základní kontinuální dezinfekce.

Vodní plochy byly zařazeny dle Vyhlášky č. 135 / 2004 MZ ČR do kategorie koupališť ve volné přírodě ( i když i v tomto případě jsou předepsány jisté podmínky z hlediska sledování kvality vody ).

 

 


Zdeňka Šupková (198?)
studentka 5. ročníku Zahradní a krajinářské architektury, Zemědělská fakulta MZLU Lednice

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

 

szkt-logo-2015-leva_zarazka_jpg